Možná psaní není pro mě, jako spíš je pro ty s těžšími srdci, krásnějšími myšlenkami a grandióznějšími životy.
Možná melancholie k umění nestačí.
Přesto se to však zdá být tím jediným, co mám, a používám často, častěji, než je zdrávo pro zlepšení mého života.

A tak píšu něčím, co se snad dá nazývat krví mé duše.

***

DTQ

Deep Tumblr Quotes XV.

11. srpna 2017 v 13:10 | -DarkSoul
At some point after your death, someone will unknowingly make the last mention of you, and then you will never be mentioned ever again.
V nějakém bodě po tvé smrti, někdo nevědomky naposledy zmíní tvé jméno, a pak už nikdy víc zmíněna nebudeš.

I really thought the society I was a part of was ridiculous and it was full of shit and everyone was awful, and yet I wanted to fit in.
Vážně jsem si myslel, že společnost, které jsem byl součástí, je směšná a plná sraček a všichni jsou příšerní, přesto jsem chtěl zapadnout. /Bret Easton Ellis/

I hate most people. And I don't want to, it's an awful way to be. But the human race gives me no comfort. I find myself turning to books and films for comfort still. It's repulsive, because one's life consists of people, not things.
Nenávidím většinu lidí. A přitom to nechci, je to příšerný stav bytí. Ale lidská rasa mi nepřináší žádné uspokojení. Místo toho se obracím pro stálé uspokojení na knihy a filmy. Je to odporné, protože život člověka je tvořen lidmi, ne věcmi.

I think I'm greedy, but I'm not greedy for money - I think that can be a burden - I'm greedy for an exciting life.
Myslím, že jsem chamtivý, ale nejsem chamtivý pro peníze - myslím, že to může být břemenem - jsem chamtivý pro vzrušující život. /David Hockney/

I'm almost never serious, and I'm always too serious. Too deep, too shallow. Too sensitive, too cold-hearted. I'm like a collection of paradoxes.
Nejsem vážný téměř nikdy, a jsem vážný pořád. Moc hluboký, moc povrchní. Moc citlivý, moc chladnokrevný. Jsem jako kolekce paradoxů. /Ferdinand de Saussure/

The purpose of art is mystery.
Smyslem umění je záhada. /Rene Magritte/


I think people go crazy when they spend too much time alone because they find the parts of themselves they didn't want to know existed.
Myslím, že lidé zešílí, když stráví moc času o samotě, protože v sobě najdou části, o jejichž existenci nikdy nevěděli. /Sandra Lidell/

I have a deeply hidden and inarticulate desire for something beyond the daily life.
Mám hluboce schovanou a nevyslovitelnou touhu po něčem větším, než je normální život. /Virginia Woolf/

My painting is not violent, it's life that is violent. Even within the most beautiful landscape, in the trees, under the leaves, the insects are eating each other; violence is a part of life. We are born with a scream; we come into life with a scream and maybe love is a mosquito net between the fear of living and the fear of death.
Moje malování není násilné, to život je násilný. I v těch nejkrásnějších krajinách, ve stromech, pod listy, hmyz požírá jeden druhého; násilí je část života. Rodíme se s křikem; přicházíme na svět s křikem a možná je láska moskytiéra mezi strachem ze života a strachem ze smrti. /Francis Bacon/

In the end, I embraced the horns. Like an angel who fell to earth I became a devil, one last time.
Nakonec jsem rohy přijal. Jako anděl, který spadl na zem a stal se naposledy ďáblem. /Ig Perris, Horns/

People say you should always do the right thing, but sometimes there is no right thing. And then, you just have to pick the sin you can live with.
Lidé říkají, že bys měl vždy udělat tu správnou věc, ale někdy neexistuje žádná správná věc. A pak si musíš jen vybrat hřích, se kterým budeš moci žít.

I'm not used to being loved. I wouldn't know what to do.
Nejsem zvyklý být milován. Nevěděl bych, co dělat. /F. Scott Fitzgerald/

Deep Tumblr Quotes XIV.

1. června 2017 v 19:31 | -DarkSoul
(Dívala jsem se na ostatní články z této série a jsem celkem nespokojená s celým jejím uspořádáním, proto ho už nebudu tak věrně následovat. Překládám na tichou žádost z ankety a překládám, co se dotkne mého srdce, téma neomezeno. Mám taky nutkání odstranit to "deep" z názvu, ale nechme šestnáct článků dlouhou tradici přežít...)

***

I'm sorry you were not truly loved and that it made you cruel.
Je mi líto, že jsi nebyla doopravdy milována, a že tě to udělalo krutou. /Warsan Shire/

I have wanted to kill myself a hundred times, but somehow I am still in love with life.
Chtěl jsem se zabít asi stokrát, ale nějak jsem stále zamilován do života. /Voltaire/

Why does tragedy exist? Because you are full of rage. Why are you full of rage? Because you are full of grief.
Proč existuje tragédie? Protože jsi plný vzteku. Proč jsi plný vzteku? Protože jsi plný žalu. /Anne Carson/

The world's full of wonder," he said. "Or at least horror that looks wondrous from afar."
"Svět je plný zázraků," řekl. "Nebo alespoň hrůz, které vypadají zázračně z povzdálí." /Luke Scull/

'You're a storyteller. Dream up something wild and improbable,' she pleaded. 'Something beautiful and full of monsters.'
'Beautiful and full of monsters?'
'All the best stories are.'
'Jsi vypravěč. Vysni něco divokého a nepravděpodobného,' prosila. 'Něco krásného a plného děsu.'
'Něco krásného a plného děsu?'
'Všechny nejlepší příhěhy jsou takové.'
/Laini Taylor/

But why is it so quiet? Why am I always waiting for something? It scares me that I need a tragedy.That maybe I always will.
Ale proč je takové ticho? Proč na něco vždy čekám? Děsí mě, že potřebuji tragédii. Že možná vždy budu. /Caitlyn Siehl/

Some people feel like they don't deserve love. They walk away quietly into empty spaces, trying to close the gaps of the past.
Někteří lidé si myslí, že si nezaslouží lásku. Tiše odcházejí do prázdných prostorů, snaží se uzavřít mezery minulosti.

I would rather hurt myself than be hurt by someone else, and so I took up this practice with a sense of purpose and without remorse.
Raději bych ublížila sama sobě, než to nechat udělat někoho jiného, takže jsem se zhostila tohoto úkolu cílevědomě a bez výčitek. /Alice Hoffman/

Deep Tumblr Quotes XIII. || Feelings.

16. listopadu 2015 v 15:11 | -DarkSoul
Poslední aktualizace: 16.11.2015

They call you heartless; but you have a heart and I love you for being ashamed to show it.

Říkají ti, že jsi bez srdce; ale ty máš srdce a já tě miluji za to, že se stydíš ho ukázat./Friedrich Nietzsche/

I was prepared, but it still hurt.

Byl jsem připravený, ale stále to bolí./Hiro Fujiwara/

People will stab you in the back, and then ask why you're bleeding.

Lidé tě bodnou do zad, a pak se zeptají, proč krvácíš.

Because sometimes chance and circumstance can seem like the most appalling injustice, but we just have to adapt. That's all we can do.

Protože někdy šance a okolnost mohou vypadat jako nejotřesnější nespravedlnost, ale my se musíme přizpůsobit. To je vše, co zmůžeme./Gavin Extence/

People can't save you but they can destroy you.
Lidi tě nezachrání, ale můžou tě zničit.

Letting someone in scares the hell out of me.
Pustit někoho dovnitř mě děsí k smrti.

I want to feel what I feel. Even if it's not happiness.
Chci cítit, co cítím. I když to není štěstí. /Toni Morrison/

I lost everything, and the first thing to go was my mind.
Ztratila jsem všechno, a první na řadě byla moje mysl.

I am tired of trying to hold things together that cannot be held. Trying to control what cannot be controlled. I am tired of denying myself what I want for fear of breaking things I cannot fix. They will break no matter what we do.
Jsem vyčerpaná z toho držení věcí, které nemůžou být drženy. Snažení se kontrolovat to, co nemůže být kontolováno. Jsem unavená z odrazování sebe od toho, co chci ze strachu, že zničím věci, které nemůžou být opraveny. Zničí se nehledě na to, co uděláme. /Erin Morganstern/

Maybe we feel empty because we leave pieces of ourselves in everything we used to love.
Možná se cítíme prázdní, protože necháváme kousky sebe v každém, koho jsme milovali. /R. M. drake/

Human morality is unthinkable without empathy.
Lidská moralita je nemyslitelná bez empatie. /Frans de Waal/

I am a coward, I cannot endure the pain of being happy.
Jsem zbabělec. Nemůžu přijmout bolest z toho být šťastný. /John Keats/

Anger and helplessness sometimes hurt so much that you can't even cry out.
Vztek a bezmoc můžou někdy bolet tak moc, že nemůžeš ani plakat. /Albert Camus/

The deeper that sorrow carves into your being, the more joy you can contain.
Čím hlubší zármutek je vtesán do tvé osoby, tím víc radosti můžeš pojmout. /Kahlil Gibran/

I don't trust the things that come easy to me. I never have… But when it does, it's almost like I don't deserve them.
Nevěřím věcem, které ke mě přichází snadno. Nikdy jsem nevěřila...Ale když přijdou, je to skoro jako bych si je nezasloužila. /Kate Reed/


Deep Tumblr Quotes XII. || My own quotes.

16. listopadu 2015 v 13:39 | -DarkSoul
A few months ago I figured out that you CAN live in peace with your demons…They changed me, but I am alive!
Před několika měsíci jsem zjistila, že můžeš žít v míru se svými démony...Změnilo mě to, ale jsem naživu!

I would like to leave for a while. Be all by myself. And I would like to believe that you will trust me I will come back to you. Can you please let me leave and don't think I'm betraying you? Could you wait?
Ráda bych na chvíli odešla. Byla úplně sama. A ráda bych věřila, že mi budeš věřit, že se vrátím zpátky k tobě. Můžeš mě nechat jít a nemyslet si, že tě zrazuji? Můžeš počkat?

Don't let me breake your heart please.
Nenech mě zlomit ti srdce, prosím.

I swear, one day I will destroy my desperate, regrettable sould and I'll make new one: better, maybe even stronger than the old one ever was.
Přísahám, jednoho dne zničím svou zoufalou, politováníhodnou duši a vytvořím novou: lepší, možná i silnější než ta stará kdy byla.

How can you have someone, who is so close to you yet is not yours?
Jak ti může být někdo tak blízko, přesto ne tvůj?

My feeling are so strong- they destroying my soul. But I canť talk about it.
Mé pocity jsou tak silné- ničí mi duši. Ale nemůžu o tom s nikým mluvit.

K čemu ti je pomsta, pokud ji nepřežiješ.

Deep Tumblr Quotes XI. || Author's quotes.

15. listopadu 2015 v 11:14 | -DarkSoul
Aktualizováno naposledy: 25.11.2015
I remained too much inside my head, and ended up losing my mind.
V hlavě mi toho zůstalo tak mnoho, a já jsem skončil se ztrácením své mysli. /E.A.Poe/

I want nothing. I just want the emptiness to mean something.
Nechci nic. Chci jen prázdnotu něco znamenat. /Ernest Hemingway/

I am a series of small victories and large defeats...
Jsem seskupení malých vítězství a velkých porážek.../Charles Bukowski/

Never let the future disturb you. You will meet it, if you have to, with the same weapons of reason which today arm you against the present.

Nikdy se nenech rušit budoucností. Potkáš ji, až budeš muset, s těmi samými zbraněmi rozumu, které tě dnes ozbrojují proti přítomnosti./Marcus Aurelius/

Do something instead of killing time, because time is killing you.

Dělej něco místo zabíjení času, protože čas zabíjí tebe. /Paulo Coelho/

There is peace even in the storm.

Klid je i v bouři. /Vincent Van Gogh/

Quiet people have the loudest minds.

Tiší lidé mají nejhlubší mysli. /Stephen Hawking/

Is fat really the worst thing a human being can be? Is fat worse than vindictive, jealous, shallow, vain, boring, evil, or cruel? Not to me.

Je tlustý opravdu to nejhorší, co člověk může být? Je tlustý horší než mstivý, žárlivý, povrchní, ješitný, nudný, zlý nebo krutý? Pro mě ne.

But who prays for Satan? Who, in eighteen centuries, has had the common humanity to pray for the one sinner that needed it most?
Ale kdo se modlí za Ďábla? Kdo, za 18 století, měl dost lidskosti na to, modlit se za hříšníka, který to potřeboval nejvíc? /Mark Twain/

To be great is to be misunderstood.
Být velký znamená být nepochopený. /R. W. Emerson/

Poets, like the blind, can see in the dark.

Básníci, jako slepí, můžou vidět ve tmě. /Jorge Luis Borges/

Every moment happens twice: inside and outside, and they are two different histories.

Každý moment se děje dvakrát: zevnitř a zvenku, a to jsou dvě odlišné historie. /Zadie Smith/

Some people are born to make great art and others are born to appreciate it. … It is a kind of talent in itself, to be an audience, whether you are the spectator in the gallery or you are listening to the voice of the world's greatest soprano. Not everyone can be the artist. There have to be those who witness the art, who love and appreciate what they have been privileged to see.

Někteří lidé se narodili, aby vytvářeli úžasné umění a ostatní jsou narozeni, aby ho obdivovali...Je to talent sám o sobě, být obecenstvo, je jedno, jestli jsi divák v galerii nebo posloucháš zvuk největšíhoo soprána světa. Ne každý může být umělec. Musí tu být ti, kteří jsou svědky umění, kteří milují a oceňují to, co byli privilegovaní vidět. /Ann Patchett/

Finally, from so little sleeping and so much reading, his brain dried up and he went completely out of his mind.
Konečně, po tak málo spánku a tolika čtení, můj mozek se vysušil a naprosto vypadl z své mysli. /Miguel de Cervantes/

…throw roses into the abyss and say: 'here is my thanks to the monster who didn't succeed in swallowing me alive.'
...hodí růže do propasti a praví: 'tady je mé díky monstru, které neuspělo ve spolykání mě zaživa.' /Friedrich Nietzsche/

[The average human being] looks without seeing, listens without hearing, touches without feeling, eats without tasting, moves without physical awareness, inhales without awareness of odor or fragrance, and talks without thinking.
[Obyčejná lidská bytost] se dívá bez vidění, poslouchá bez slyšení, dotýká se bez cítění, jí bez chuti, hýbe se bez fyzického uvědomění, vydechuje bez vědomí pachu nebo vůně, mluví bez myšlení. /Leonardo da Vinci/

And then there are the times when the wolves are silent and the moon is howling.
A pak jsou tu časy, kdy jsou vlci ticho a měsíc vyje. /George Carlin/

Everyone who has ever built anywhere a new heaven first found the power thereto in his own hell.
Kdokoli, kdo kdy někde postavil nové nebe, jako první k tomu našel sílu v jeho vlastním pekle. /Friedrich Nietzsche/

We look up at the same stars, and see such different things.
Díváme se ke stejným hvězdám a vidíme tak odlišné věci. /George R. R. Martin/


Deep Tumblr Quotes X. || Imagination as infinity.

26. října 2015 v 12:12 | -DarkSoul
Stars, hide your fires; Let not light see my black and deep desires.
Hvězdy, skrývají tvoje ohně; Nedovol světlu vidět moje černé a hluboké touhy.

I am the see and nobody owns me.
Jsem moře a nikdo mě nevlastní.

The way the sea belongs to the moon, I belong deeply to myself.
Způsobem, jakým moře patří k měsíci, já patřím hluboce sama sobě.

I like it when it rains hard. It sounds like white noise everywhere, which is like silence but not empty.
Mám ráda, když prudce prší. Zní to, jako by byl bílý hluk všude okolo, což je jako ticho, ale ne prázdné.

I want you to respect me; not like an army general, but like the vast, endless sea.
Chci, abys mě respektoval, ne jako velitele armády, ale jako ohromné, nekonečné moře.

I feel all shadows of the universe multiplied deep inside my skin.
Cítím stíny vesmíru množící se hlubuko uvnitř mé kůže.

A region of chaos and moonlight. She liked it there.
Kraj chaosu a měsíčního svitu. Tam se jí líbí.

The Sun sees your body. The Moon sees your soul.
Slunce vidí tvé tělo. Měsíc vidí tvou duši.

I am not afraid of storms, for I am learning how to sail my ship.
Nebojím se bouřky, protože se tím učím, jak se plavit se svou lodí.

I am not this hair, I am not this skin, I am the soul that lives within.
Nejsem tyto vlasy, nejsem tato kůže, jsem duše, co žije uvnitř.

If she had eyes like galaxies, and a smile like a drug, her darkness was like the vast ocean at night.
Pokud měla oči jako galaxie a smích jako drogu, její temnota byla jako rozlehlé moře v noci.

We all die, but we all live?
Všichni zemřeme, ale žijeme všichni?

I am a series of small victories and large defeats...
Jsem seskupení malých vítězství a velkých porážek.../Charles Bukowski/


And in his eyes, all the sadness of the world…
A v jeho očích, všechen smutek světa...

How much pain fits inside a person?
Kolik bolesti se vejde do člověka?

There is peace even in the storm.
Klid je i v bouři. /Vincent Van Gogh/

She loves the serene brutality of the ocean, loves the electric power she felt with each breath of wet, briny air.
Milovala tu rozvážnou brutalitu oceánu, milovala tu elektrickou sílu, jakou cítila s každým nádechem mokrého, slaného vzduchu. /Holly Black/

When it is dark enough, you can see the stars.
Když je dost tma, můžeš vidět hvězdy. /Ralph Waldo Emerson/

If the full moon loves you, why worry about the stars?
Pokud tě miluje úplněk, proč se starat o hvězdy?/Tuniské přísloví/

Don't let numbers tell you what to do. You are blood and earth, not theory and chalk.
Nenechej čísla, aby ti říkaly, co dělat. Jsi krev a země, ne teorie a křída.

And now my past and my future are colliding in a way I never thought possible.
A nyní se moje minulost a budoucnost střetly v místě, kde jsem si nikdy nemyslel, že to bude možné. /E.L. James/

I'd rather die then never see you breath again.
Raději bych zemřel, než nevidět tě nikdy znovu dýchat.

The ocean was made up of our tears.
Oceán byl stvořen pro naše slzy.

Some are born to sweet delight, some are born to endless night.
Někteří jsou zrozeni do sladkého potěšení, někteří se rodí do nekonečné noci. /William Blake/

The most terrifying color is black. It fills spaces where light only dreams of touching, and it's a dozen times bigger than every star in the sky.
Nejhrozivější barva je černá. Plní místa, kde světlo pouze sní o doteku, a je tucetkrát věší než každá hvězda na obloze.

A thousand Dreams within me softly burn.
Tisíc snů uvnitř mě měkce hoří. /Arthur Rimbaud/

I always believed that death is a fate far better than life, for you will be reunited with lost loved ones. But we will never meet again my friend. I have a feeling that your God might object to me visiting you in Heaven.
Vždycyk jsem věřila, že smrt je osud lepší než živoz, protože se vtátíš k těm, které jsi ztratil. Ale my se nikdy znovu nesetkáme, můj příteli. Mám pocit, že tvůj Bůh může mít připomínky k mé návštěvě Nebe.

Deep Tumblr Quotes IX. || Freedom, Self-respect

23. října 2015 v 21:44 | -DarkSoul
The truth is, unless you let go, unless you forgive yourself, unless you forgive the situation, unless you realize that the situation is over, you cannot move forward.
Pravda je, že dokud to nenecháš být, dokud si neodpustíš, dokud neodpustíš situaci, dokud si neuvědomíš, že už je po všem, nemůžeš se posunout dál. /Steve Maraboli/

If you let go a little you will have a little happiness. Let go a lot and you will have a lot. Let go completely and you will be free.
Když necháš jít málo, budeš mít trochu štěstí. Nech jít víc a budeš mít hodně. Nech to odejít dokonale a budeš volný./Oliver Sykes/

It's a good place when all you have is hope and not expectations.
Je to dobrá poloha, pokud všechno co máš je naděje a ne očekávání.

Everything that happens before Death is what counts.
Všechno, co se stalo před Smrtí se počítá. /Ray Bradbury/

I don't save lives, but I try not to ruin them.
Nezachraňuji životy, ale snažím se je neničit. /Roxane Gay/

We punish ourselves so much in our own imaginations. We convince ourselves everything we do, everything we think, is wrong. For eighteen years I've believed what other people told me about what was right and what was wrong. From now. I'm deciding.
Trestáme sami sebe tak moc ve svých vlastních představách. Přesvědčujeme se, že všechno, co děláme, všechno, na co myslíme, je špatné. Osmnáct let jsem věřil, že mi ostatní lidé řeknou, co je dobré a co špatné. Až doteď. Já budu rozhodovat. /Robin Talley/

I've survived a lot of things, and I'll probably survive this.
Přežila jsem mnoho věcí a pravděpodobně přežiju i toto.

You are what you do, not what you say you'll do.
Jsi to, co děláš, ne to, co ti říkáš, že děláš. /Carl Jung/

Death is forever, life means nothing.
Smrt je navždy, život neznamená nic.

True heroes are not meant to survive.
Praví hrdinové nemají přežít.

People are trapped in history and history is trapped in them.
Lidé jsou uvězněni v historii a historie je uvězněna v nich.

I know that I can survive. I'll walk through fire to save my life. I want it, I want my life so bad. I'm doing everything I can.
Vím, že můžu přežít. Projít ohněm a zachránit si život. Chci ho, chci můj život tak moc. Dělám pro to všechno, co můžu.

I'm a paradox. I want to be happy, but I think of things that make me sad. I'm lazy, yet I'm ambitious. I don't like myself, but I also love who I am. I say I don't care, but I really do. I crave attention, but reject it when it comes my way. I'm a conflicted contradiction. If I can't figure myself out, there's no way anyone else has.
Jsem paradox. Chci být veselá, ale myslím na věci, které mě dělají smutnou. Jsem líná, přesto ambiciózní. Nemám se ráda, ale také miluji kdo jsem. Říkám, že se nezajímám, ale doopravdy se zajímám. Dožaduji se pozornosti, ale odmítám ji, když jde mým směrem. Jsem střetávající se rozpor. Když se nedokážu poznat sama, není možné, aby někdo jiný mohl.

I don't think people understand how stressful it is to explain what's going on in your head when you don't even understand it yourself.
Nemyslím si, že lidé jsou schopni porozumět tomu, jak složité je vysvětlit, co se děje ve tvé hlavě, když tomu ani sám nerozumíš. /Sara Quin/

People are prettiest when they talk about something they really love with passion in their eyes.
Lidi jsou krásnější, když mluví o něčem, co doopravdy milují, s vášní v jejich očích.

I think it's important to realize you can miss something but not want it back.
Myslím, že je důležité uvědomit si, že ti může něco chybět, ale přitom to nechtít zpátky.

Sorrow, disappointment, failure - learn from them. Then let them go.
Utrpení, zklamání, selhání- uč se od nich. Pak je nech jít.

Care about what other people think and you will always be their prisoner.
Zajímej se o to, co si lidé myslí, a budeš vždy jejich zajatec. /James Frey/

I fear not knowing who I am.
Bojím se toho, že nebudu vědět, kdo jsem.

Confidence is not 'they will like me' Confidence is 'I'll be fine if they don't'.
Sebevědomí není 'oni mě budou mít rádi' Sebevědomí je "Budu v pořádku, pokud nebudou'.

People say I've changed. But I didn't, I just grew up and learned what's best for me. If I have to lose people to get where I need to be, then I'm okay with that.
Lidé říkají, že jsem se změnila, ale já se nezměnila. Jen jsem vyrostla a naučila se, co je pro mě nejlepší. Pokud musím někoho ztratit, abych byla tam, kde potřebuji být, tak to přijímám.

If they're not respecting you, are you respecting you?
Pokud tě nerespektují oni, respektuješ se ty?

Comparison will kill you.
Srovnávání tě zabije.

I will never apologize for being me, but I will apologize for the times that I am not.
Nikdy se neomluvím za to, že jsem sama sebou, ale omluvím se za doby, kdy nejsem.


We live in an age where we feel guilt whenever we have to cut someone off but the reality is that some relationships do need to die, some people do need to be unfollowed and defriended. We aren't meant to be this tethered to the people in our past. The Internet mandates that we don't burn bridges and keep everyone around like relics but those expectations are unrealistic and unhealthy. Simply put, we don't need to know what everyone else is up to. We're allowed to be choosy about who we surround ourselves with online and in real life, even if it might hurt people's feelings.
Žijeme v časech, kdy se cítíme vinní vždy, když někoho musíme odstřihnout z našeho života, ale realita je, že některé vztahy potřebují zemřít, některé lidi je potřeba nesledovat a odpřátelit. Neměli bychom být tak vázáni na lidi z naší minulosti. Internetová zařízení, ve kterých nepálíme mosty a necháváme si všechny okolo jako pozůstatky, takové předpoklady jsou však nerealistické a nezdravé. Jednoduše- nepotřebujeme vědět, co všichni dělají. Je nám povoleno vybírat si, kým se obklopujeme, v online i reálném životě, i když to může ublížit lidským pocitům./Ryan O'connell/


I always feel like I'm struggling to become someone else. LIke I'm trying to find a new place, grab hold of a new life, a new personality. I guess it's part of growing up, yet it's also an attempt to reinvent myself. By becoming a different me, I could free myself of everything. I seriously believed I could escape myself - as long as I made the effort. But I always hit a dead end. No matter where I go, I still end up me. What's missing never changes. The scenery may change, but I'm still the same old incomplete person. The same missing elements torture me with a hunger that I can never satisfy. I guess that lack itself is as close as I'll come to defining myself.
Pořád se cítím, jako bych trpěla přeměnou se v někoho jiného. Snažím si najít nové místo, převzít kontrolu nad novým životem, novou osobností. Hádám, že je to část dospívání, ale může to být také pokus o znovuobjevení sama sebe. Tím, že se stanu svým jiným já, můžu se ode všeho osvobodit. Vážně jsem věřila, že od sebe můžu utéct- na tak dlouho jak se budu snažit. Ale pokažé přijdu ke slepé ulici. Nezáleží na tom, kam půjdu, vždycky skončím u mě. Co je ztraceno se nikdy nezmění. Scénář se může změnit, ale já jsem stále ta samá, nekompletní osoba. Ty samé chybějící elementy mě mučí hladem, který nemohu nikdy ukojit. Hodím, že postrádání sama sebe je stejně blízko jako kdy přijdu k definování sama sebe. /Haruki Murakami/

The greatest power comes from having accepted your shadow parts & integrated them as components of your Self. One does not become enlightened by imagining figures of light, but by making the darkness conscious.
Největší síla pochází z akceptování tvých stinných stránek a přijmout to jako komponent tvého Já. Jeden se nestane osvíceným představami světla, ale uvědomováním si temnoty.

Respect was invented to cover the empty place where love should be.
Respekt byl vynalezen k zakrytí prázdných míst, ve kterých měla být láska. /Leo Tolstoy/

brotaterchip: BLESSTHEFALL: You Wear A Crown But You’re No King

Deep Tumblr Quotes VIII. || Depressed, Social Anxiety.

22. října 2015 v 8:23 | -DarkSoul
Poslední aktualizace: 25.11.2015
Pain is inevitable. Suffering is optional.
Bolest je nevyhnutelná. Utrpení je volitelné.

I'm stuck here with all the choices I've made and the chances I was too afraid to take.

Jsem tu zaseknutá se všemi volbami, které jsem učinila, a šancemi, které jsem se příliš bála si vzít.

You'd lose your mind trying to understand mine.
Ztratila bys rozum při snaze porozumět tomu mému.

Everybody has a chapter they don't read out loud.
Každý má kapitolu, kterou nikdy nečte nahlas.

People not loving me isn't the problem. Me not loving myself is.
Lidé nemilující mě nejsou ten problém. Já nemilující sama sebe je.

How much pain fits inside a person?
Kolik bolesti se vejde do člověka?

I think most of who I was has died.
Myslím, že většina toho, co jsem byla, zemřela.

But we joke and laugh otherwise we would start screaming.
Ale smějeme se a žertujeme, jinak bychom začali křičet. /Charles Bukowski/


I'm trying my hardest to not act how I feel.
Snažím se co nejvíc nejednat podle toho, jak se cítím.


Vincent Van Gogh used to eat yellow paint because he thought it would get the happiness inside him. Many people thought he was mad and stupid for doing so because the paint was toxic, never mind that it was obvious that eating paint couldn't possibly have any direct correlation to one's happiness, but I never saw that. If you were so unhappy that even the maddest ideas could possibly work, like painting the walls of your internal organs yellow, then you are going to do it. It's really no different than falling in love or taking drugs. There is a greater risk of getting your heart broken or overdosing, but people still do it everyday because there was always that chance it could make things better. Everyone has their yellow paint.
Vincent Van Gogh jedl žlutou barvu, protože si myslel, že to do něj dostane radost. Hodně lidí si myslelo, že byl díky tomu šílený a hloupý, protože barva je toxická, nezmiňujíc, co bylo očividné- jezení barvy nemůže mít ani nejmenší vliv na něčí štěstí, ale já to tak nikdy neviděla. Pokud jsi tak nešťastný, že i ty nejšílenější nápady by mohly fungovat, jako malování všech tvých vnitřních orgánů na žluto, tak to uděláš. Není žádný rozdíl mezi zamilováním se nebo zdrogováním. Je tu velký risk, že se tvoje srdce zlomí nebo předávkuje, ale lidé to stejně dělají každý den, protože tu je šance, že by to mohlo něco zlepšit. Každý má svou žlutou barvu.

I really wish I could just be one of them people who go with the flow instead of having to plan everything just so I feel slightly comfortable. If the plan gets delayed by even a minute I know I'll end up getting extremely anxious. I keep telling myself that it's stupid to get so anxious over it. But then my brain keeps thinking about 'what if's
Přál bych si být jedním z těch lidí, kteří jdou s davem namísto plánování všeho, aby se cítili alespoň trochu pohdlně. Když se plán opozdí, třeba jen o minutu, vím, že skončím extrémě znepokojeně. Pořád si říkám, jak je to hloupé, strachovat se kvůli tomu. Ale potom můj mozek začne přemýšlet nad tím "co kdyby"...

Is today a good day to die?
Je dnešek dobrý den zemřít? /Jennifer Niven/

One summer night I fell asleep, hoping the world would be different when I woke. In the morning, when I opened my eyes, the world was the same.
Jedné letní noci jsem usnul, doufajíc, že svět bude jiný, až se probudím. Ráno, když jsem otevřel oči, svět byl stále stejný. /Benjamin Alire Sáenz/

Later in the winter of my seventeenth year, my mother decided I was depressed, presumably because I rarely left the house, spent quite a lot of time in bed, read the same book over and over, ate infrequently, and devoted quite a bit of my abundant free time to think about death.
Později v zimě, když mi bylo sedmnáct, má matka se rozhodla, že jsem v depresi, podle všeho protože jsem opouštěla dům jen vyjímečně, trávila hodně času v posteli, četla tu samou knihu pořád dokola, jedla nepravidelně a trávila většinu svého času myšlenkami na smrt. /John Green/

You are so brave and quiet I forget you are suffering.
Jsi tak statečný a tichý, že zapomínám, jak trpíš. /Ernest Hemingway/

Just because someone's parents are together, someone has a nice house, has nice clothes, isn't poor, eats every day and has a loving family doesn't mean they can't be depressed, have anxiety, an eating disorder, self harm issues, or any other problem.
Jen protože něčí rodiče jsou spolu, někdo má hezký dům, hezké oblečení, není chudý, jí každý den a má milující rodinu, neznamená, že nemůžou být v depresi, úzkostliví, mít poruchu příjmu potravy, problémy se sebepoškozováním nebo jiný problém. (pozn.: Je to od nich sobecké, ale je to tak)

These scars are my documentation of the mistakes I've made in trying to overcome them. I am both the things I've done to myself and the things done to me. Along these nerve endings, you will find a history of me.
Jizvy jsou dokumentací chyb, jaké jsem udělal ve snaze je překonat. Jsem obě věci: To, co věci udělaly mě, a to, co jsem já udělal jim. Na konci těchto nervových zakončení najdeš mou historii. /Iain Thomas/

I exist, that is all, and I find it nauseating.
Existuji, to je vše, a já to shledal nechutným./Jean-Paul Sartre/

Some people turn sad awfully young. No special reason, it seems, but they seem almost to be born that way. They bruise easier, tire faster, cry quicker, remember longer and, as I say, get sadder younger than anyone else in the world. I know, for I'm one of them.
Někteří lidé se stanou smutnými nechutně mladí. Bez žádného speciálního důvodu, vypadá to, jako by se tak už narodili. Pohmoždí se snadněji, unaví se rychleji, pláčou intenzivněji, pamatují si déle a, jak říkám já, zesmutní dříve než kdokoli jiný na této planetě. Já to vím, protože jsem jeden z nich./Ray Bradbury/

Holding anger is a poison…It eats you from inside…We think that by hating someone we hurt them…But hatred is a curved blade…and the harm we do to others…we also do to ourselves.
Zadržování vzteku je jed...Užírá tě zevnitř...Myslíme si, že když budeme někoho nenávidět, ublížíme mu...ale nenávist je zahnutá čepel...a bolest, kterou děláme jiným...děláme také sami sobě./Mitch Albom/

I can't exactly describe how I feel, but it's not quite right. And it leaves me cold.
Nemůžu přesně popsat, jak se cítím, ale není to moc dobře. A nechává mě to chladným./F. Scott Fitzgerald/

With anxiety, everything is painted in fear.
S úzkostí je vše malované strachem. /T.Wuggles/


For almost 18 years you're taught to sit down, shut up, and raise your hand. Then you have to decide what you're going to do for the rest of your life.
Téměř 18 let nás učili sedět, držet pusu, a zvedat ruku. Pak se musíš rozhodnout, co budeš dělat po zbytek tvého života. /Lavon Curtis/

We are not defined by the things we can't do. We are defined by the things we don't want to do.
Nejsme definovaní věcmi, které nemůžeme udělat. Jsme definování věcmi, které nechceme udělat.

Do not be afraid of foreign defamation. Afraid of your own thoughts, for only they can penetrate and destroy your essence.
Neboj se cizích pomluv. Boj se svých vlastních myšlenek, protože pouze ony mohou proniknout a zničit tvou podstatu. /Agusto Cury/

You can't understand a broken mind without breaking your own.
Nemůžeš porozumět zlomené mysli, bez zničení své vlastní.

Not even music is helping anymore.
Už ani hudba nepomáhá.

I would like to forget everything, to forget myself and to forget the world.
Ráda bych na všechno zapomněla, zapomněla na sebe a zapoměla na svět. /Emil Cioran/

She did a little soul-searching, the way one does on the big birthdays. She asked herself when was the last time she'd felt truly light, joyous, and-yes-creative in her own skin. To her shock, she realized that it had been decades since she'd felt that way.
Trochu hledala ve své duši, takovým způsobem, jaký se dělá o velkých narozeninách. Sama sebe se zeptala, kdy se naposledy cítila opravdu dobře, radostně a,ano, kreativně ve své kůži. K jejímu zděšení, uvědomila si, že uplynula desetiletí od doby, kdy se tak naposledy cítila./Elizabeth Gilbert/

I'm too insane to explain and you're too normal to understand.
Jsem moc šílená, abych to vysvětlila, a ty jsi moc normální, abys to pochopil.

Then suddenly you're left all alone with your body that can't love you and your will that can't save you.
Pak jsi najednou nechána osamotě s tvým tělem, které tě nemůže milovat, a tvou vůlí, která tě nemůže zachránit.

The problem with telling people you're getting better is feeling like you've let them down if you start getting worse.
Problém s tím říkat lidem, že je ti lépe, je pocit, že je zklameš, když se začneš cítit hůř.

I almost broke the other day, but its okay no one noticed.
Skoro jsem se tehdy zlomila, ale to je v pořádku, nikdo si nevšiml.

Don't talk about it . Smoke about it . Drink about it . Think about it . But don't talk about it . Cry about it . Cut about it . But don't you dare talk about it . Blog about it . Write about it . Draw about it . Listen to music and think about it . Sink deep in the dark because of it . But never fuckin talk about it . Stay awake and three am and scream about it . But never speak about it.
Nemluv o tom. Kuř o tom. Pij o tom. Mysli na to. Ale nemluv o tom. Plakej o tom. Řezej o tom. Ale neopovažuj se o tom mluvit. Bloguj o otm. Piš o tom. Kresli o tom. Poslouchem muziku a mysli na to. Top se ve tmě kvůli tomu. Ale nikdy o tom * nemluv. Buď vzhůru ve tři ráno a křič kvůli tomu. Ale nikdy o tom nemluv.

Pain is just a feeling, and feelings aren't real.
Bolest je jen pocit, a pocity nejsou skutečné. /Michelle Hodkin/

'Isn't it exhausting?'
'What?'
'Keeping people out.'
'Není to vyčerpávající?'
'Co?'
'Držet lidi od sebe.'
/K.A. Tucker/

To hell with my suffering.
Do pekla s mým utrpením. /Arthur Rimbaud/

No, I'm not ok. But I haven't been ok since I was 11, maybe 12. I am still here though. I'm still breathing. For me, sometimes, that will have to be enough.
Ne, nejsem v pořádku. ale nebyla jsem v pořádku od dob, kdy mi bylo 11, možná 12. A jsem stále tady. Pořád dýchám, Pro mě, někdy, to je dostačující.

Act my age?
What the fuck is that, "act my age"?
What do I care how old I am?
The Ocean is old as fuck.
It will still drown your ass with vigor.
Chovat se přiměřeně mému věku?
Co to sakra je, "chovat se přiměřené mému věku"?
Copak se zajímám, jak stará jsem?
Oceán je kurva starej.
A pořád tě může utopit s rázností.

Anxiety is the most silently painful experience. It makes no sense and you sit there alone and suffer for a unknown reason. You can't explain it. You can't stop it. It is horrible.
Úzkost je ta nejtiššeji bolestivá zkušenost. Nedává žádný smysl a ty jen sedíš sama a trpíš z neznámého důvodu. Nejde to vysvětlit. Nemůžeš to zastavit. Je to příšerné.

"You don't tell people you're not okay," she said, "because it's hard watching them not know what to do. "Then you end up comforting them, even though the one who needed comforting was you.
"Lidem se neříká, že nejsi v pořádku," řekla, "protože je těžké dívat se, jak nevědí, co dělat." Pak skončíš tak, že je budeš povzbuzovat, zatímco oni by měli povzbuzovat tebe.

I'm completely terrified of being like this for the rest of my life.
Jsem naprosto zděšená z toho, že takhle budu po zbytek mého života.

I'm not sure if I can do this anymore- act like a normal person.I hate society and I can't even show it…this is life?
Nejsem si jistá, jestli tohle můžu dělat dál- chovat se jako normální osoba. Nesnáším společnost a ani to nemůžu ukázat...tohle je život?

At first I was mad that you didn't try to save me. Then I realised I was a hypocrite.
I didn't try to save me either.
Nejprve jsem byla naštvaná, že se mě nesnažíš zachránit. Pak jsem si uvědomila, že jsem byla pokrytec.
Já se nepokusila zachránit sama sebe.

There are things I'd rather whisper and never quite say out loud.
Jsou věci, které bych raději zašeptala a nikdy neřekla nahlas. /Virginia Woolf/

I barely know how to talk anymore. I'm in mourning; I weep; I'm afraid.
Už skoro nevím, jak mluvit. Smutním; pláču; bojím se. /Arthur Rimbaud/

I personally love to over analyze everything and suffer.
Osobně miluji všechno dokola analyzovat a trpět.


Deep Tumblr Quotes VII. || Art.

4. října 2015 v 21:16 | -DarkSoul
Poslední aktualizace: 25.11.2015

Never be embarrassed of the music you listen to!
Nikdy se nestyď za muziku, kterou posloucháš!


Not even music is helping anymore.
Už ani hudba nepomáhá.

I actually feed on intelligence. I love it when people know a lot about. A lot of things about music, films, religion, beliefs, history... I love listening to peoples opinions, I love big words. I want to suck in all these smart things like a sponge.
Popravdě se živím inteligencí. Miluju, když toho lidi vědí hodně. Hodně o hudbě, filmech, náboženství, víře, historii...Miluju poslouchání názorů lidí, miluji velká slova. Chci nasát všechny tyto chytré věci jako houba.
And I will write the chaos of the universe across my shoulders.

A já budu psát chaos vesmíru napříč mými rameny.

"I read," I say. "I study and read. I bet I've read everything you read. Don't think I haven't. I consume libraries"
"Čtu" řekl jsem. "Studuji a čtu. Vsadím se, že jsem přečetl vše, co jste přečetli vy. Nemyslete si, že me. Konzumuji knihovny."

I do not write. I slash myself open and bleed onto paper. I'm sorry if you don't like the way it dries.
Nepíšu. Rozlomím se a krvácím na papír. Omlouvám se pokud se vám nelíbí způsob jakým schne. /E. McNamara/

If a writer falls in love with you, you can never die.
Pokud se do tebe zamiluje spisovatel, nemůžeš zemřít.

The books that the world calls immoral are books that show the world its own shame.
Knihy, které svět nazývá nesmrtelné, jsou knihy, které ukazují světu jeho vlastní stud.

Writing, essentially, is just a combination of words and phrases. What makes it beautiful is finding the perfect combination, than many people can uderstand and find meaning in. It doesn't have to be happy or generic. Let it be meaningful.
Psaní je v podstatě jen kombinace slov a frází. To, co to dělá vyjímečným, je objevení perfektní kombinace, které může mnoho lidí porozumět a najít v ní význam. Nemusí to být veselé nebo obecné. Dej tomu význam.

Poets, like the blind, can see in the dark.
Básníci, jako slepí, můžou vidět ve tmě. /Jorge Luis Borges/

Fantasy is hardly an escape from reality. It's a way of understanding it.
Fantasie je jen těžko útěkem z reality. Je to způsob, jak realitě porozumět./Lloyd Alexander/

Finally, from so little sleeping and so much reading, his brain dried up and he went completely out of his mind.
Konečně, po tak málo spánku a tolika čtení, můj mozek se vysušil a naprosto vypadl z své mysli. /Miguel de Cervantes/

I write because I don't know what I think until I read what I say.
Píšu, protože nevím, co si myslím, dokud nepřečtu, co říkám. /Flannery O'Connor/

That's what I do. Watch movies and read. Sometimes I even pretend to write, but I'm not fooling anyone. Oh, and I go to the mailbox.
To je to co dělám. Dívám se na filmy a čtu. Někdy také předstírám, že píšu, ale nikoho tím neošálím. Oh, a chodím pro poštu. /Nicole Krauss/

Literature is the most agreeable way of ignoring life.
Literatura je nejpřípustnější cesta ignorování života./Fernando Pessoa/

I am a writer perhaps because I am not a talker.
Jsem spisovatelka pravděpodobně proto, že moc nemluvím. /Gwendolyn Brooks/

I write poetry because I want to be alone and want to talk to people.
Píšu poezii, protože chci být sama a chci mluvit s lidmi. /Allen Ginsberg/

Deep Tumblr Quotes VI. || Band Lyrics/quotes

6. září 2015 v 15:47 | -DarkSoul
I'd rather be hated for who I am, then loved for who I am not.
Raději bych byl nenáviděn pro to, kdo jsem, než milován pro to, co nejsem. /Kurt Cobain/

If you let go a little you will have a little happiness. Let go a lot and you will have a lot. Let go completely and you will be free.
Když necháš jít málo, budeš mít trochu štěstí. Nech jít víc a budeš mít hodně. Nech to odejít dokonale a budeš volný.
/Oliver Sykes/

You can run
But you can't hide
Time won't help you
'Cause karma has no deadline
Můžeš běžet
Ale nemůžeš se schovat
Protože karma nemá konec.
/Bring Me The Horizon True Friends/

You say this is suicide,
I say this is a war
and I'm losing the battle.
Říkáš, že je to sebevražda,
Já říkám, že je to válka
a já prohrávám bitvu.
/Bring me the horizon/

Deep Tumblr Quotes V. || Film Quotes.

29. srpna 2015 v 15:15 | -DarkSoul

Ještě jednou ruku sevřít, v posledním boji co mám znát, dnešního dne chci žít a zemřít, dnešního dne chci žít a zemřít.
/Mezi vlky/

Some of us have to make mistakes, some of us have to make us hands a little bloody sometimes, some of us are human.
Někteří z nás někdy dělají chyby, někteří z nás si někdy musí zašpinit ruce, někteří z nás jsou lidé. /Teen Wolf/

So why am I supposed to spend my life working, sweating, struggling? For an illusion?
Tak proč mám strávit svůj život prací, pocením, utrpením? Pro iluzi? /The art of getting by/

I guess some people are just born with tragedy in their blood.
Hádám, že někteří lidé jsou prostě zrozeni s tragédií v jejich krvi. /The perks of being a wallflower/

You don't give up just because things are hard.
Nevzdáš se jen proto, že věci jsou těžké. /Gossip Girl/

I'm trying to keep moving but it gets harder everyday.
Snažím se jít dál, ale je to každým dnem těžší. /Teen Wolf/

Nobody ever does anything to be nice. They always want to get something out of it.
Nikdo nikdy neudělal nic pro to, že chtěl být milý. Vždycky z toho chtějí něco vytěžit.

The ones that love us never really leave us.
Ti, kteří nás milují, nás nikdy doopravdy neopustí. /Harry Potter/

It's called anxiety. Should be a familiar scent for you by now since it's pretty much a constante state for me.
Říká se tomu úzkost. Mělo by ti to být povědomé, když je to pro mě teď celkem stálý stav. /Teen Wolf/

I wish I couldn't feel a damn thing.
Přál bych si nic necítit. /Supernatural/

Fighting is just the start. You have to control your feelings… your deep down inside feelings.
Boj je jen začátek. Musíš kontrolovat své emoce... tvé hluboce zakořněné pocity. /Daredevil/

Warriors don't show their heart until the axe reveals it.
Válečníci nekazují svá srdce, dokud je neodhalí sekera./Vikings/

I just followed the sound of your pain. You have no idea how loud it is. I could hear you for miles.
Jen jsem následoval hlas tvé bolesti. Nemáš ani ponětí, jak hlasité to bylo. Mohl jsem to slyšet na míle. /Supernatural/

No one can save you because you don't want to be saved.
Nikdo tě nemůže zachránit, protože nechceš být zachráněn. /Supernatural/

Tell you what. Truth is, sometimes I miss you so bad I can hardly stand it.
Řeknu ti co. Pravda je, někdy mi chybíš tak moc, že to můžu stěží ustát. /Brokeback Mountain/

Its tiny heart was pattering like a machine gun. And I thought, what a thing, you know, to have to work that hard
every day just to stay alive. To be constantly on the verge of death and how satisfying every day must be that it survived.
To malé srdce bušilo jako kulomet. A já si pomyslel, to je věc, ty víš, pracovat tvrdě jaždý den jen pro přežití. Být neustále na hranici se smrtí a jak uspokojivý musí být každý den, když to přežije./Niklaus Mikaelson- The Originals/

Deep Tumblr Quotes IV. || Book Quotes.

25. srpna 2015 v 13:17 | -DarkSoul

…throw roses into the abyss and say: 'here is my thanks to the monster who didn't succeed in swallowing me alive.'
...hodí růže do propasti a praví: 'tady je mé díky monstru, které neuspělo ve spolykání mě zaživa.' /Friedrich Nietzsche/

Oh shut up. Every time it rains, it stops raining. Every time you hurt, you heal. After darkness, there is always light and you get reminded of this every morning but still you choose to believe that the night will last forever. Nothing lasts forever. Not the good or the bad. So you might as well smile while you're here.
O, sklapni. Pokaždé, když prší, přestane. Pokaždé, když se zraníš, uzdravíš se. Po temnotě je vždycky světlo a ty sis to měl připomínat každé ráno, přesto sis zvolil věřit, že tma potrvá navždy. Nic netrvá navždy. Ani dobro ani zlo. Takže by ses klidně mohl smát, zatímco jsi tady. /Iain Thomas/

Beauty is nothing, beauty won't stay. You don't know how lucky you are to be ugly, because if people like you, you know it's for something else.
Krása je nic, krása nezůstane. Ani nevíš, jaké máš štěstí, že jsi ošklivý, protože když tě lidé mají rádi, víš, že je to pro něco jiného. /Charles Bukowski/

Yes, i like to read. I'm weird that way.
Ano, rád čtu. V tomhle směru jsem divný. /Magnus Chase/

We all must choose, man or woman, young or old, lord or peasant, our choices are the same. We choose light or we choose darkness. We choose good or we choose evil. We choose the true god or the false.
Všichni si musíme vybrat, ženy či muži, mladí či staří, páni či rolníci, naše volby jsou stejné. Volíme si světlo nebo si volíme temnotu. Volíme dobro nebo volíme zlo. Volíme pravého boha nebo falešného.
/Game of Thrones/

You are more powerful than you know and they fear the day you discover it.
Jsi mocnější, než víš, a oni se bojí dne, kdy na to přijdeš.

She loves the serene brutality of the ocean, loves the electric power she felt with each breath of wet, briny air.
Milovala tu rozvážnou brutalitu oceánu, milovala tu elektrickou sílu, jakou cítila s každým nádechem mokrého, slaného vzduchu. /Holly Black/

You are so brave and quiet I forget you are suffering.
Jsi tak statečný a tichý, že zapomínám, jak trpíš. /Ernest Hemingway/

Never forget what you are, for surely the world will not. Make it your strength. Then it can never be your weakness. Armour yourself in it, and it will never be used to hurt you.
Nikdy nezapomen, kdo jsi, protože svět určitě nezapomene. Udělej to svou výhodou. Potom to nikdy nemůže být tvou slabostí. Ozbroj se tím a nikdy to nebude moci být použito k tvému ublížení./George R.R. Martin/

Fear of a name increases fear of the thing itself.
Strach ze jména zvětšuje strach z věci samotané./J.K. Rowling/

I just want you to know that you're very special… and the only reason I'm telling you is that I don't know if anyone else ever has.
Jen chci, abys věděl, že jsi velmi speciální... a jediný důvod, proč ti to říkám je, že si nejsem jistá, jestli to už někdo udělal. /Stephen Chbosky/

Forget everything. Open the windows. Clear the room. The wind blows through it. You see only its emptiness, you search in every corner and don't find yourself.
Zapomenout na všechno. Otevřená okna. Vyčistit pokoj. Vítr profukuje profukuje skrz ni. Můžeš vidět pouze její prázdnotu, hledat v každém rohu a nenajít sám sebe. /Franz Kafka/

He's angry. Dark. Doesn't feel safe and doesn't know what to do about it. He wishes he could control his demons instead of having his demons control him. He's lost. Alone.
Je naštvaný. Temný. Necítí se bezpečně a neví, co s tím dělat. Přeje si kontrolovat své démony, namísto toho, aby démoni kontrolovali jeho. He ztracený. Sám. /Camille O'Connell/

Now my past and my future are colliding in a way I never thought possible.
A nyní se moje minulost a budoucnost střetly v místě, kde jsem si nikdy nemyslel, že to bude možné. /E.L. James/

By your side I'm most quiet and most unquiet, most inhibited and most free.
Po tvém boku jsem nejtišští a nejvíc hlučný, nejvíc svázaný a nejvíc volný. /Franz Kafka/
Deep Tumblr Quotes III. || Introverts, Loneliness.

20. srpna 2015 v 11:43 | -DarkSoul
Poslední aktualizace: 16.11.2015

Even when I am alone, I have real good company - dreams and imaginations and pretendings.
I když jsem sama mám dobrou společnost- sny, fantasii a představivost.

Nostalgia is a dirty liar that insistes things were better than they seemed.
Nostalgie je špinavý lhář, který trvá na tom, že věci byly lepší, než se zdály.

To be free is often to be lonely.
Být volný často znamená být osamělý./W.H.Auden/

We built walls around our hearts and lock all our doors and wonder why nobody ever save us.
Stavíme zdi okolo našich srdcí a zavíráme všechny dveře a pak se divíme, proč nás nikdy nikdo nezachrání.

Sometimes I forget I'm real person.
Někdy zapomínám, že jsem opravdová osoba.

I like conversations where I don't have to think about what to say, it just comes naturally.
Mám ráda konverzace, při kterých nemusím myslet, co říct, protože slova přicházejí přirozeně.

I've noticed before that if you go too long without anyone seeing you, really seeing you, it's easy to start wondering if you're really there.
Všimla jsem si, že pokud někde jsi, aniž by si tě někdo všiml, opravdu všiml, je lehké začít přemýšlet, jestli jsi vážně tam.

Introverts, man. We're weird sometimes. Like, "I love you, but I need to go over here by myself right now."
Introverti, kámo. Někdy jsme divní. Jako, "Miluju tě, ale právě teď potřebuju jít támhle a sedět jen sám se sebou."

Staying quiet doesn't mean I've nothing to say. It means I don't think you're ready to hear my thoughts.
To, že zůstávám potichu, neznamená, že nemám co říct. Znamená to, že si myslím, že nejsi připravený slyšet moje myšlenky.

I'm a very private person. You don't ask, I don't tell.
Jsem velmi tajemná osoba. Neptáš se, neříkám.

All my life, I've found it difficult to advocate for myself, to ask for what I want. I fear burdening people so much.
Celý můj život jsem shledávala těžkým obhajovat se, ptát se po tom, co chci. Bojím se tak moc, že budu obtěžovat lidi. /Jessica Knoll/

Quiet people have the loudest minds.
Tiší lidé mají nejhlubší mysli. /Stephen Hawking/

I was quiet but I wasn't blind.
Byla jsem ticho, ale ne slepá.

I am so full of people, I need to breathe some emptiness in so I can feel myself again.
Jsem tak plný lidí, potřebuji se nadechnout trochy prázdnoty, abych mohl cítit zase sám sebe. /VàZaki Nada/

Remember: the time you feel lonely is the time you most need to be by yourself. Life's cruelest irony.
Pamatuj: Čas, ve který se cítíš osamělá, je čas, kdy nejvíc potřebuješ být sama. Nejkrutější ironie života./Douglas Coupland/

I am not sure that I exist, actually. I am all the writers that I have read, all the people that I have met, all the women that I have loved; all the cities I have visited.
Nejsem si jistý, jestli vůbec existuji. Jsem všichni autoři, které jsem četl, všichni lidi, které jsem potkal, všechny ženy, které jsem miloval; všechna města, která jsem navštivil./Jorge Luis Borges/

I automatically assume people won't like me, so I don't talk to them unless they approach me first. I can't become a part of a crowd because I can't get past that feeling that I don't belong.
Automaticky předpokládám, že mě lidé nemají rádi, takže s nimi nemluvím dokud mě neosloví jako první. Nemůžu se stát součástí davu, protože se nemůžu dostat přes pocit, že k němu nepatřím.

I think that when you're alone, you're truly at peace because what is more comforting than having you to yourself, all by yourself.
Myslím, že když jsi sám, jsi doopravdy v míru, protože co je víc pohodlné než mít sám sebe pro sebe, jen úplně sám. /Renee A. Lawrence/

I'm having one of those days where I don't want to be here nor there, just want to vanish into thin air.
Mám jeden z těch sní, kdy nechci tady ani tam, chci se jen vypařit do vzduchu.

It doesn't feel like I'll ever belong. It doesn't feel like I'll ever be happy. It doesn't feel like this confusion will ever end. I'm so lost, now. I'm too deep into whatever this is to ever fully escape. This is my life. This is it. This is all I have, and it will hurt me forever.
Nevypadá to, jako bych někdy někam patřila. Necítím, jako bych někdy mohla být šťastná. Necítím, že tohle zmatení bude mít konec. Jsem teď tak ztracená. Jsem moc hluboko v čemkoli, co tohle je, na to, abych mohla úplně uniknout. Tohle je můj život. Tohle. Tohle je všechno, co mám, a bude mě to bolet navždy.

I stand alone. It's the way I've been shown, and it's all I've ever known.
A stál jsem sám. To je způsob, jakým jsem byl zpodobňován a je to vše, co jsem kdy znal.

Letting someone in scares the hell out of me.
Pustit někoho dovnitř mě děsí k smrti.

I'm not against socializing, but there is daredevilry required. It's like jumping for a second story window. I'm pretty sure I'd survive it, but my first instinct is to avoid impact.
Nejsem proti začleňování se do společnosti, je to nutně vyžadované. Je to jako skok do jiného světa. Jsem si celkem jistá, že bych to přežila, ale můj první insktinkt je zabránit nárazu.

I don't know if we're alone in the universe but I've met plenty of people who are alone inside themselves.
Nevím, jestli jsme sami ve vesmíru, ale znám mnoho lidí, kteří jsou osamoceni sami v sobě. /Iain Thomas/

How can I ask anyone to love me when all I do is beg to be left alone.
Jak můžu po někom chtít, aby mě miloval, když všechno co dělám je žádám o to, aby mě nechali být? /Fiona Apple/

There's a difference between loneliness and solitude.
Je rozdíl mezi osamělostí a samotou. /Jennifer E. Smith/

She wanted privacy. Constant privacy.
Chtěla soukromí. Konstantní soukromí. /Joan Didion/

I didn't know you could get buried in your own silence.
Nevěděl jsem, že se můžeš pohřbít ve tvém vlastním tichu. /Jandy Nelson/

Solitude matters, and for some people, it's the air they breathe.
Na samotě záleží, a pro některé lidi je to vzduch, který dýchají. /Susan Cain/

There is both panic, and peace, in being this alone.
Je tu panika i mír, v tom být tak sám.

I need to be alone for certain periods of time or I violate my own rhythm.
Musím být sám po nějaké chvíle v mém čase, nebo rozhodím svůj vlastní rytmus. /Lee Krasner/

Já jsem samotář, co nějakým podivným zázrakem není sám.Deep Tumblr Quotes II. || Darkness, Monster.

11. července 2015 v 14:34 | -DarkSoul
Poslední aktualizace: 25.12.2015
Amongst the monsters, I am well hidden; who looks for a leaf in a forest?
Mezi monstry, já jsem dobře skryt; kdo se dívá po listu uprostřed lesa?
Monsters exist. There's one inside every single one of us.
Monstra existují. Je tu vždy jedno uvnitř každého z nás.

We will be monsters, alone in the world, but we will have each other.
Budeme monstra, samotná ve světě, ale budeme mít jeden druhého.

The urge to destroy is also a creative urge.
Potřeba ničit je také potřebou tvořit. /Pablo Picaso/

Do not love somebody who only sees the light in you. Love somebody who is not afraid of the dark.
Nemiluj někoho, kdo vidí jen tvou světlou stránku. Miluj někoho, kdo se nebojí tvé temnoty.

Mark Twain believed humans are the only evil creatures in existence because of our sense of right and wrong. Nothing a tiger does is immoral because it has no moral sense. Our moral sense curses us with the ability to choose evil, a trait wholly unique to humanity.
Mark Twain věřil, že lidé jsou jediné zlé bytosti na světě díky našemu smyslu pro dobro a zlo. Nic, co udělá tygr není nemorální, protože tygr nemá žádný morální smysl. Náš morální smysl nás proklíná možností vybrat si zlo, vlastost zcela unikátní lidem.

Most days my demons are silent, but when they talk, oh, God, how they scream.
Většinu dní jsou moji démoni ticho, ale když mluví, Bože, to je křik.

But who prays for Satan? Who, in eighteen centuries, has had the common humanity to pray for the one sinner that needed it most?
Ale kdo se modlí za Ďábla? Kdo, za 18 století, měl dost lidskosti na to, modlit se za hříšníka, který to potřeboval nejvíc? /Mark Twain/

Darkness cannot drive out darkness: only light can do that. Hate cannot drive out hate: only love can do that.
Temnota nemůže zahnat temnotu: to může jen světlo. Nenávist nemůže zahnat nenávist: to může jen láska./Martin Luther King/

Darkness is a form of light. Remember that, before you ignite.
Temnota je forma světla. Zapamatuj si to, než vzplaneš.

He's angry. Dark. Doesn't feel safe and doesn't know what to do about it. He wishes he could control his demons instead of having his demons control him. He's lost. Alone.
Je naštvaný. Temný. Necítí se bezpečně a neví, co s tím dělat. Přeje si kontrolovat své démony, namísto toho, aby démoni kontrolovali jeho. He ztracený. Sám. /Camille O'Connell/

Light can be detected in the dark easier than dark in the light.
Světlo ve tmě poznáš lépe než tmu ve světle.

We all must stand alone against our demons.
Všichni musíme stát sami proti svým démonům. /Niklaus Mikaelson/

There is something at work in my soul, which I do not understand.
V mé duši pracuje něco, čemu nerozumím. /Mary Shelley/

Who made you this way? And do they still matter?
Kdo z tebe udělal tohle? A záleží na nich stále?

I am terrified by this dark thing that sleeps in me.
Jsem zhrozena s té temnoty, která ve mně spí. /Sylvia Plath/

I ran to the devil. He was waiting.
Běžela jsem k ďáblu. Čekal na mě.

Deep Tumblr Quotes I. || Love, Broken heart

6. července 2015 v 10:38 | -DarkSoul
Poslední aktualizace: 25.11.2015

"I love you" doesn't means "I won't never leave you"
"Miluji Tě" neznamená "Nikdy Tě neopustím"

I don't care if I fall in love with a devil, as long as that devil will love me the way he loves hell.
Je mi jedno, jestli se zamiluji do ďábla, tak dlouho dokud mě ďábel bude milovat stejně, jako miluje peklo.

I am just a girl, who loved a boy, who didn't love himself.
Jsem jen dívka, která milovala kluka, který nemiloval sám sebe. /YTB- lisbug/

We will be monsters, alone in the world, but we will have each other.
Budeme monstra, samotná ve světě, ale budeme mít jeden druhého.

I hear the sound of my heart cracking and my demons cracking up over the crashing of my dreams.
Slyším praskání svého srdce a mé démony drající se na povrch přes drcení mých snů.

If she had eyes like galaxies, and a smile like a drug, her darkness was like the vast ocean at night.
Pokud měla oči jako galaxie a smích jako drogu, její temnota byla jako rozlehlé moře v noci.

I enjoy your company because I sense you have the capacity for understanding somewhat of my complexity.
Užívám si tvou společnost, protože cítím že můžeš porozumět něčemu z mé komplikovanosti.

I know you're making new friends and that's great, but just please do not forget me.
Vím, že si děláš nové přátele a to je skvělé, ale prosím, nezapomeň na mě.

Do not love somebody who only sees the light in you. Love somebody who is not afraid of the dark.
Nemiluj někoho, kdo vidí jen tvou světlou stránku. Miluj někoho, kdo se nebojí tvé temnoty.

We looked at each other a little too long to be 'just friends'.
Díváme se na sebe navzájem trochu moc dlouho na to, abychom byli 'jen Přátelé'.

You made me want to live. Everyone else just made me feel like I had to.
Dokázala jsi, že chci žít. Všichni ostatní mě jen nutili cítit, že musím.

I was so scared of forgetting the texture of your skin to the comfort of your voice. But in this dream, I remembered you so well. Your hands clenching my hands and your body laying next to mine. I felt everything that in this lifetime, did not come in time.
Byla jsem tak vyděšená, že zapomenu texturu tvé kůže nebo přívětivost tvého hlasu. Ale v tomto snu si tě pamatuji tak dobře. Tvé ruce zaťaté do mých a tvé tělo ležící vedle mého. Cítila jsem, že všechno v tomto okamžiku, nepřijde časem.

If the full moon loves you, why worry about the stars?
Pokud tě miluje úplněk, proč se starat o hvězdy?/Tuniské přísloví/

Darkness cannot drive out darkness: only light can do that. Hate cannot drive out hate: only love can do that.
Temnota nemůže zahnat temnotu: to může jen světlo. Nenávist nemůže zahnat nenávist: to může jen láska./Martin Luther King/

Never beg someone to stay.
Nikdy nikoho nepros, aby zůstal.

There's damnation, but, God, it tastes so much like salvation.
Je to zatracení, ale, Bože, chutná to tolik jako spása.

I couldn't give you the whole world, but then again nobody else could either. But I did give you my world, I did make you my world, but again nobody else could do that for you either.
Nemůžu ti dát svět, ale znovu- nikdo jiný také ne. Ale můžu ti dát můj svět, vytvořil jsem tebe mým světem, ale znovu- nikdo jiný pro tebe tohle udělat nemůže.

I just want you to know that you're very special… and the only reason I'm telling you is that I don't know if anyone else ever has.
Jen chci, abys věděl, že jsi velmi speciální... a jediný důvod, proč ti to říkám je, že si nejsem jistá, jestli to už někdo udělal. /Stephen Chbosky/

You can't just touch my soul and leave.
Nemůžeš se jen dotknout mé duše a odejít.

People scare me. They change their minds so quick. One moment it's "I love you" and "you make me happy" and the next it's "I'm not sure anymore" and "this isn't what I want".
Lidi mě děsí. Mění svůj názor tak rychle. V jednu chvíli je to "Miluji tě" a "děláš mě šťastnou" a pak jen "Už si nejsem jistá" a "tohle není, co chci".

Tell you what. Truth is, sometimes I miss you so bad I can hardly stand it.
Řeknu ti co. Pravda je, někdy mi chybíš tak moc, že to můžu stěží ustát.

I'd rather die then never see you breath again.
Raději bych zemřel, než nevidět tě nikdy znovu dýchat.

I prefer staying a mystery for you than being solved and ignored.
Preferuji zůstat pro tebe tajemstvím, než být rozluštěna a ignorována.

Hate will keep you alive where love fails.
Nenávist tě udrží naživu, pokud láska selže.

By your side I'm most quiet and most unquiet, most inhibited and most free.
Po tvém boku jsem nejtišští a nejvíc hlučný, nejvíc svázaný a nejvíc volný. /Franz Kafka/

-can you love me?
- love yourself
- Můžeš mě milovat?
- Miluj sama sebe. /scntrx/

What kills me is the path we walked down to get to the point where we are at right now and everything that came along with it.
Co mě zabíjí je cesta, kterou jsme prošli, abychom byli tam, kde jsme teď, a všechno, co přišlo společně s tím.

Do you ever just start thinking of someone or something out of no where and it completely just flips your mood?
Už jsi někdy prostě začal z ničeho nic o někom nebo o něčem přemýšlet a to ti kompletně rozhodilo náladu?

I'm not scared of commitment, I'm scared of attachment. They might seem like the same things, but they are completely different.
Nebojím se závazku, bojím se oddanosti. Možná to vypadá jako dvě stejné věci, ale je to něco úplně jiného.

I will love you when you are a still day. I will love you when you are a hurricane.
Budu tě milovat, když jsi stálý den. Budu tě milovat, když jsi hurikán. /Clementine von Radics/

Your worst battle is between what you know and what you feel.
Tvoje nejhorší bitva je mezi tím, co víš, a mezi tím, co cítíš.

I didn't expect you to fix me. I wanted you to hold my hand while I tried fixing myself.
Nepředpokládám, že mě spravíš. Chci abys mi držela ruku, zatímco se budu snažit spravit sama sebe. /Natalie Meza/

How many times do we say we don't care but deep down we fucking care so fucking much.
Kolikrát říkáme, že se nestaráme, ale hluboko uvnitř se staráme tak strašně moc.

How can you suffer from the absence of a person who is present?
Jak můžeš trpět z nepřítomnosti osoby, která je přítomná? /Milan Kundera/

I gave you things I wasn't sure I even had.
Dala jsem ti věci, o kterých jsem si ani nebyla jistá, že je mám. /Miranda July/

Maybe, sometimes, it's easier to be mad at the people you trust because you know they'll always love you, no matter what.
Možná, někdy, je jednodušší být naštvaný na lidi, kterým věříš, protože víš, že tě budou milovat nehledě na cokoli. /Ann Brashares/

It's better to be healthy alone than sick with someone else.
Je lepší být zdravý a sám, než nemocný s někým jiným. /Phil McGraw/

Don't you think there is always something unspoken between two people?
Nemyslíš, že tu je vždy něco nevysloveného mezi dvěma lidmi? /fellng/

I don't even want sex. I just want to curl up in her arms and run my fingers along her skin. Just to feel her. To know she's real. That she's mine. I just want to be with her.
Ani nechci mít sex. Jen se chci stočit v jejích pažích a běhat s mými prsty po její kůži. Jen jí chci cítit. Abych věděla, že je skutečná. Že je má. Jen chci být s ní.

How do you go back to being strangers with someone who has seen your soul?
Jak se vrátíš k tomu být cizinci s někým, kdo viděl tvou duši? /Nikita Gill/

Do you ever just need to be touched? Not even in a sexual way, just touched. A hug, a pat on the back, a squeeze of your hand. Just fucking anything to make you feel like you're still real.
Potřebovala jsi někdy, aby se tě někdo dotýkal? Ne ani nějak eroticky, jen se nechat dotýkat. Obejmutí, poklepání na záda, stisknutí ruky. Jen prostě něco, co tě přinutí cítit se reálná.

Is this her fault or mine?
The tempter or the tempted, who sins most?
Je to její vina, nebo má?
Pokušitel nebo pokušení, kdo hřeší nejvíce?
/William Shakespeare/

Of course I love her. You don't give people you don't love power to destroy you.
Samozřejmě, že jí miluju. Lidem, které nemiluješ, nedáš moc zničit tě.

 
 

Reklama