Možná psaní není pro mě, jako spíš je pro ty s těžšími srdci, krásnějšími myšlenkami a grandióznějšími životy.
Možná melancholie k umění nestačí.
Přesto se to však zdá být tím jediným, co mám, a používám často, častěji, než je zdrávo pro zlepšení mého života.

A tak píšu něčím, co se snad dá nazývat krví mé duše.

***

Listopad 2015

Spalovač mrtvol- L. Fuks [Rozbor]

25. listopadu 2015 v 7:15 | -DarkSoul |  Rozbory povinné četby

SPALOVAČ MRTVOL

Ladislav Fuks
Celek D
1. AUTOR
- 24. 9. 1923 - 19. 8. 1994
- Čech
- Spisovatel (romány, humoresky, povídky), prozaik časopisu Květen
- osamělý život, samotář, ženatý jen krátce, homosexuál (zděšený z představy toho, že homosexuály posílají do koncentračních táborů)
- první dílo (Pan Theodor Mundstock) vydáno až ve 40. letech
- Témata vyskytující se v dílech: odcizení a strach židovských občanů během okupace a vliv úzkosti na jejich psychiku, ironický odstup děl
- Současníci: Klaus Mann, František Hrubín
- Další autorova díla: Mí černovlasí bratři, Oslovení ze tmy

2. OBECNÉ INFORMACE O DÍLE
- psychologický román (spíše novela, protože rozvíjí pouze jednu dějovou linku) s prvky černého románu a grotesky, horor
- Dílo poprvé vydáno v roce 1967 (první etapa autorovy tvorby- 2. Světová válka)
- zfilmováno (1968), hlavní role Rudolf Hrušínský
- propojování reálného světa s iluzemi

3. JAZYKOVÁ STRÁNKA DÍLA
- er-forma (avšak dominantní proslovy pana Kopfrkingla)
- epická próza
- striktně spisovný jazyk
- německé výrazy (vzápětí parafrázovány či doslovně přeloženy), eufemismy (k pojmenování blízkých- něžná, nadoblačná, čarokrásná), časté opakování jedné a té samé věty, zdrobněliny
- chronologická kompozice (sleduje spíše vnitřní čas postav než čas skutečný)
- častý výskyt přímé řeči, knižní monology hlavní postavy
- rozdělení na 15 kapitol
- pomalý děj gradovaný v posledních 20 stranách knihy

4. CHARAKTERISTIKA HLAVNÍCH POSTAV
- Karel Kopfrkingl- zpočátku mírumilovný člověk, zaměstnanec krematoria, který se pod vlivem okolí začíná měnit v rasistu a vraha své rodiny, je schizofrenně labilní- představuje si, že je Buddha a má spasit svět (jeho oblíbená kniha je o Tibetu), z představy o zabíjení "pro dobro lidstva" neupustí ani v psychiatrické léčebně.
- Marie (Lakmé)- manželka, poloviční Židovka, tichá, nenápadná
- Dcera Zina, syn Milivoj
- Willi- přítel Karla, přesvědčí ho, že Hitler je dobrý a Židé jsou nepřátelé, manipulátor, intrikář, stoupenec Sudetoněmecké strany

5. DĚJ
- Děj Spalovače mrtvol se odehrává v předválečné Praze a celý se točí okolo postavy Karla Kopfrkingla, zaměstnance krematoria. Jedná se o mírného, klidného a rozumného člověka, který se s pomocí východní filosofie smířil se svou prací a naučil se ji chápat jako službu lidské duši. Výborně si rozumí se svou ženou Marií. Ovlivněn především přítelem Wilhelmem Reinkem a jeho apelováním na Kopfrkinglovu německou krev přebírá rasistické názory ze svého okolí - přeměna osobnosti vyvrcholí ve chvíli, kdy oběsí svou dříve milovanou manželku, neboť se dozví, že je po matce Židovka. Následně zavraždí i svého syna, protože byl neduživý a nevhodný pro armádu. Teprve dcera otcův útok přežije a Kopfrkingl je okamžitě odvezen do ústavu pro duševně choré (myslí si totiž, že je Buddha a má spasit svět)

6. TÉMA A MYŠLENKA DÍLA
- Téma: Myšlenkové procesy zprvu nezkažené mysli, které zrcadlí její pozvolný úpadek a přechod do klinického stavu., ideologie moci, zrození vraha.
- Myšlenka: Změna mírumilovného člověka pod vlivem historických událostí a nátlaku ve vraha.

7. VLASTNÍ NÁZOR
- Tahle kniha byla příšerná. Až na posledních 20 stran byl děj nudný a zdlouhavý, nechápala jsem ho a způsob vypravování mi vůbec neseděl. Postavy byly ploché a neemocionální, a to včetně hlavního hrdiny. Kniha se mi ke konci vůbec nechtěla číst, i přestože mám psychologické romány velmi ráda, a jen mi potvrdila, že česká literatura není nic pro mě.


Deep Tumblr Quotes XIII. || Feelings.

16. listopadu 2015 v 15:11 | -DarkSoul |  DTQ
Poslední aktualizace: 16.11.2015

They call you heartless; but you have a heart and I love you for being ashamed to show it.

Říkají ti, že jsi bez srdce; ale ty máš srdce a já tě miluji za to, že se stydíš ho ukázat./Friedrich Nietzsche/

I was prepared, but it still hurt.

Byl jsem připravený, ale stále to bolí./Hiro Fujiwara/

People will stab you in the back, and then ask why you're bleeding.

Lidé tě bodnou do zad, a pak se zeptají, proč krvácíš.

Because sometimes chance and circumstance can seem like the most appalling injustice, but we just have to adapt. That's all we can do.

Protože někdy šance a okolnost mohou vypadat jako nejotřesnější nespravedlnost, ale my se musíme přizpůsobit. To je vše, co zmůžeme./Gavin Extence/

People can't save you but they can destroy you.
Lidi tě nezachrání, ale můžou tě zničit.

Letting someone in scares the hell out of me.
Pustit někoho dovnitř mě děsí k smrti.

I want to feel what I feel. Even if it's not happiness.
Chci cítit, co cítím. I když to není štěstí. /Toni Morrison/

I lost everything, and the first thing to go was my mind.
Ztratila jsem všechno, a první na řadě byla moje mysl.

I am tired of trying to hold things together that cannot be held. Trying to control what cannot be controlled. I am tired of denying myself what I want for fear of breaking things I cannot fix. They will break no matter what we do.
Jsem vyčerpaná z toho držení věcí, které nemůžou být drženy. Snažení se kontrolovat to, co nemůže být kontolováno. Jsem unavená z odrazování sebe od toho, co chci ze strachu, že zničím věci, které nemůžou být opraveny. Zničí se nehledě na to, co uděláme. /Erin Morganstern/

Maybe we feel empty because we leave pieces of ourselves in everything we used to love.
Možná se cítíme prázdní, protože necháváme kousky sebe v každém, koho jsme milovali. /R. M. drake/

Human morality is unthinkable without empathy.
Lidská moralita je nemyslitelná bez empatie. /Frans de Waal/

I am a coward, I cannot endure the pain of being happy.
Jsem zbabělec. Nemůžu přijmout bolest z toho být šťastný. /John Keats/

Anger and helplessness sometimes hurt so much that you can't even cry out.
Vztek a bezmoc můžou někdy bolet tak moc, že nemůžeš ani plakat. /Albert Camus/

The deeper that sorrow carves into your being, the more joy you can contain.
Čím hlubší zármutek je vtesán do tvé osoby, tím víc radosti můžeš pojmout. /Kahlil Gibran/

I don't trust the things that come easy to me. I never have… But when it does, it's almost like I don't deserve them.
Nevěřím věcem, které ke mě přichází snadno. Nikdy jsem nevěřila...Ale když přijdou, je to skoro jako bych si je nezasloužila. /Kate Reed/Deep Tumblr Quotes XII. || My own quotes.

16. listopadu 2015 v 13:39 | -DarkSoul |  DTQ
A few months ago I figured out that you CAN live in peace with your demons…They changed me, but I am alive!
Před několika měsíci jsem zjistila, že můžeš žít v míru se svými démony...Změnilo mě to, ale jsem naživu!

I would like to leave for a while. Be all by myself. And I would like to believe that you will trust me I will come back to you. Can you please let me leave and don't think I'm betraying you? Could you wait?
Ráda bych na chvíli odešla. Byla úplně sama. A ráda bych věřila, že mi budeš věřit, že se vrátím zpátky k tobě. Můžeš mě nechat jít a nemyslet si, že tě zrazuji? Můžeš počkat?

Don't let me breake your heart please.
Nenech mě zlomit ti srdce, prosím.

I swear, one day I will destroy my desperate, regrettable sould and I'll make new one: better, maybe even stronger than the old one ever was.
Přísahám, jednoho dne zničím svou zoufalou, politováníhodnou duši a vytvořím novou: lepší, možná i silnější než ta stará kdy byla.

How can you have someone, who is so close to you yet is not yours?
Jak ti může být někdo tak blízko, přesto ne tvůj?

My feeling are so strong- they destroying my soul. But I canť talk about it.
Mé pocity jsou tak silné- ničí mi duši. Ale nemůžu o tom s nikým mluvit.

K čemu ti je pomsta, pokud ji nepřežiješ.


Deep Tumblr Quotes || Rozcestník.

15. listopadu 2015 v 11:18 | -DarkSoul
Už před nějakou chvílí jsem měla svou chvíli osvícení a napadlo mě (i když poněkud amatérsky) překládat anglické citáty do češtiny. Sama si totiž pamatuji své dvanácté a třinácté roky, kdy jsem toužila po nějakých hlubokých větách, které se však daly nalézt jen v agnličtině, zatímco do češtiny se překládaly jen samé nepodstatné informace. Vytvořila jsem tedy provizorní verzi DTQ, kdy jsem z Tumblr, na citáty dokonalého webu, překládala a zveřejňovala to zde.
Nyní jsem se však rozhodla ještě tyto články nějakým způsobem zpřehlednit, což se mi dříve nezdálo podstatné, protože jsem nevěřila, že mě to bude tak bavit. Mám tedy nové články rozdělené podle tématu, jakým se zabývá. Některé budu aktualizovat průběžně, jiné už budu muset psát do jiného článku, i když se stejným tématem (to díky omezenému počtu znaků). Kaaždopádně doufám, že někdo tuto rubriku využije ke zpříjemnění deštivého odpoledne, či na zaplnění nudných chvil nicnedělání...Deep Tumblr Quotes XI. || Author's quotes.

15. listopadu 2015 v 11:14 | -DarkSoul |  DTQ
Aktualizováno naposledy: 25.11.2015
I remained too much inside my head, and ended up losing my mind.
V hlavě mi toho zůstalo tak mnoho, a já jsem skončil se ztrácením své mysli. /E.A.Poe/

I want nothing. I just want the emptiness to mean something.
Nechci nic. Chci jen prázdnotu něco znamenat. /Ernest Hemingway/

I am a series of small victories and large defeats...
Jsem seskupení malých vítězství a velkých porážek.../Charles Bukowski/

Never let the future disturb you. You will meet it, if you have to, with the same weapons of reason which today arm you against the present.

Nikdy se nenech rušit budoucností. Potkáš ji, až budeš muset, s těmi samými zbraněmi rozumu, které tě dnes ozbrojují proti přítomnosti./Marcus Aurelius/

Do something instead of killing time, because time is killing you.

Dělej něco místo zabíjení času, protože čas zabíjí tebe. /Paulo Coelho/

There is peace even in the storm.

Klid je i v bouři. /Vincent Van Gogh/

Quiet people have the loudest minds.

Tiší lidé mají nejhlubší mysli. /Stephen Hawking/

Is fat really the worst thing a human being can be? Is fat worse than vindictive, jealous, shallow, vain, boring, evil, or cruel? Not to me.

Je tlustý opravdu to nejhorší, co člověk může být? Je tlustý horší než mstivý, žárlivý, povrchní, ješitný, nudný, zlý nebo krutý? Pro mě ne.

But who prays for Satan? Who, in eighteen centuries, has had the common humanity to pray for the one sinner that needed it most?
Ale kdo se modlí za Ďábla? Kdo, za 18 století, měl dost lidskosti na to, modlit se za hříšníka, který to potřeboval nejvíc? /Mark Twain/

To be great is to be misunderstood.
Být velký znamená být nepochopený. /R. W. Emerson/

Poets, like the blind, can see in the dark.

Básníci, jako slepí, můžou vidět ve tmě. /Jorge Luis Borges/

Every moment happens twice: inside and outside, and they are two different histories.

Každý moment se děje dvakrát: zevnitř a zvenku, a to jsou dvě odlišné historie. /Zadie Smith/

Some people are born to make great art and others are born to appreciate it. … It is a kind of talent in itself, to be an audience, whether you are the spectator in the gallery or you are listening to the voice of the world's greatest soprano. Not everyone can be the artist. There have to be those who witness the art, who love and appreciate what they have been privileged to see.

Někteří lidé se narodili, aby vytvářeli úžasné umění a ostatní jsou narozeni, aby ho obdivovali...Je to talent sám o sobě, být obecenstvo, je jedno, jestli jsi divák v galerii nebo posloucháš zvuk největšíhoo soprána světa. Ne každý může být umělec. Musí tu být ti, kteří jsou svědky umění, kteří milují a oceňují to, co byli privilegovaní vidět. /Ann Patchett/

Finally, from so little sleeping and so much reading, his brain dried up and he went completely out of his mind.
Konečně, po tak málo spánku a tolika čtení, můj mozek se vysušil a naprosto vypadl z své mysli. /Miguel de Cervantes/

…throw roses into the abyss and say: 'here is my thanks to the monster who didn't succeed in swallowing me alive.'
...hodí růže do propasti a praví: 'tady je mé díky monstru, které neuspělo ve spolykání mě zaživa.' /Friedrich Nietzsche/

[The average human being] looks without seeing, listens without hearing, touches without feeling, eats without tasting, moves without physical awareness, inhales without awareness of odor or fragrance, and talks without thinking.
[Obyčejná lidská bytost] se dívá bez vidění, poslouchá bez slyšení, dotýká se bez cítění, jí bez chuti, hýbe se bez fyzického uvědomění, vydechuje bez vědomí pachu nebo vůně, mluví bez myšlení. /Leonardo da Vinci/

And then there are the times when the wolves are silent and the moon is howling.
A pak jsou tu časy, kdy jsou vlci ticho a měsíc vyje. /George Carlin/

Everyone who has ever built anywhere a new heaven first found the power thereto in his own hell.
Kdokoli, kdo kdy někde postavil nové nebe, jako první k tomu našel sílu v jeho vlastním pekle. /Friedrich Nietzsche/

We look up at the same stars, and see such different things.
Díváme se ke stejným hvězdám a vidíme tak odlišné věci. /George R. R. Martin/