Možná psaní není pro mě, jako spíš je pro ty s těžšími srdci, krásnějšími myšlenkami a grandióznějšími životy.
Možná melancholie k umění nestačí.
Přesto se to však zdá být tím jediným, co mám, a používám často, častěji, než je zdrávo pro zlepšení mého života.

A tak píšu něčím, co se snad dá nazývat krví mé duše.

***

Říjen 2015

Deep Tumblr Quotes X. || Imagination as infinity.

26. října 2015 v 12:12 | -DarkSoul |  DTQ
Stars, hide your fires; Let not light see my black and deep desires.
Hvězdy, skrývají tvoje ohně; Nedovol světlu vidět moje černé a hluboké touhy.

I am the see and nobody owns me.
Jsem moře a nikdo mě nevlastní.

The way the sea belongs to the moon, I belong deeply to myself.
Způsobem, jakým moře patří k měsíci, já patřím hluboce sama sobě.

I like it when it rains hard. It sounds like white noise everywhere, which is like silence but not empty.
Mám ráda, když prudce prší. Zní to, jako by byl bílý hluk všude okolo, což je jako ticho, ale ne prázdné.

I want you to respect me; not like an army general, but like the vast, endless sea.
Chci, abys mě respektoval, ne jako velitele armády, ale jako ohromné, nekonečné moře.

I feel all shadows of the universe multiplied deep inside my skin.
Cítím stíny vesmíru množící se hlubuko uvnitř mé kůže.

A region of chaos and moonlight. She liked it there.
Kraj chaosu a měsíčního svitu. Tam se jí líbí.

The Sun sees your body. The Moon sees your soul.
Slunce vidí tvé tělo. Měsíc vidí tvou duši.

I am not afraid of storms, for I am learning how to sail my ship.
Nebojím se bouřky, protože se tím učím, jak se plavit se svou lodí.

I am not this hair, I am not this skin, I am the soul that lives within.
Nejsem tyto vlasy, nejsem tato kůže, jsem duše, co žije uvnitř.

If she had eyes like galaxies, and a smile like a drug, her darkness was like the vast ocean at night.
Pokud měla oči jako galaxie a smích jako drogu, její temnota byla jako rozlehlé moře v noci.

We all die, but we all live?
Všichni zemřeme, ale žijeme všichni?

I am a series of small victories and large defeats...
Jsem seskupení malých vítězství a velkých porážek.../Charles Bukowski/


And in his eyes, all the sadness of the world…
A v jeho očích, všechen smutek světa...

How much pain fits inside a person?
Kolik bolesti se vejde do člověka?

There is peace even in the storm.
Klid je i v bouři. /Vincent Van Gogh/

She loves the serene brutality of the ocean, loves the electric power she felt with each breath of wet, briny air.
Milovala tu rozvážnou brutalitu oceánu, milovala tu elektrickou sílu, jakou cítila s každým nádechem mokrého, slaného vzduchu. /Holly Black/

When it is dark enough, you can see the stars.
Když je dost tma, můžeš vidět hvězdy. /Ralph Waldo Emerson/

If the full moon loves you, why worry about the stars?
Pokud tě miluje úplněk, proč se starat o hvězdy?/Tuniské přísloví/

Don't let numbers tell you what to do. You are blood and earth, not theory and chalk.
Nenechej čísla, aby ti říkaly, co dělat. Jsi krev a země, ne teorie a křída.

And now my past and my future are colliding in a way I never thought possible.
A nyní se moje minulost a budoucnost střetly v místě, kde jsem si nikdy nemyslel, že to bude možné. /E.L. James/

I'd rather die then never see you breath again.
Raději bych zemřel, než nevidět tě nikdy znovu dýchat.

The ocean was made up of our tears.
Oceán byl stvořen pro naše slzy.

Some are born to sweet delight, some are born to endless night.
Někteří jsou zrozeni do sladkého potěšení, někteří se rodí do nekonečné noci. /William Blake/

The most terrifying color is black. It fills spaces where light only dreams of touching, and it's a dozen times bigger than every star in the sky.
Nejhrozivější barva je černá. Plní místa, kde světlo pouze sní o doteku, a je tucetkrát věší než každá hvězda na obloze.

A thousand Dreams within me softly burn.
Tisíc snů uvnitř mě měkce hoří. /Arthur Rimbaud/

I always believed that death is a fate far better than life, for you will be reunited with lost loved ones. But we will never meet again my friend. I have a feeling that your God might object to me visiting you in Heaven.
Vždycyk jsem věřila, že smrt je osud lepší než živoz, protože se vtátíš k těm, které jsi ztratil. Ale my se nikdy znovu nesetkáme, můj příteli. Mám pocit, že tvůj Bůh může mít připomínky k mé návštěvě Nebe.


Deep Tumblr Quotes IX. || Freedom, Self-respect

23. října 2015 v 21:44 | -DarkSoul |  DTQ
The truth is, unless you let go, unless you forgive yourself, unless you forgive the situation, unless you realize that the situation is over, you cannot move forward.
Pravda je, že dokud to nenecháš být, dokud si neodpustíš, dokud neodpustíš situaci, dokud si neuvědomíš, že už je po všem, nemůžeš se posunout dál. /Steve Maraboli/

If you let go a little you will have a little happiness. Let go a lot and you will have a lot. Let go completely and you will be free.
Když necháš jít málo, budeš mít trochu štěstí. Nech jít víc a budeš mít hodně. Nech to odejít dokonale a budeš volný./Oliver Sykes/

It's a good place when all you have is hope and not expectations.
Je to dobrá poloha, pokud všechno co máš je naděje a ne očekávání.

Everything that happens before Death is what counts.
Všechno, co se stalo před Smrtí se počítá. /Ray Bradbury/

I don't save lives, but I try not to ruin them.
Nezachraňuji životy, ale snažím se je neničit. /Roxane Gay/

We punish ourselves so much in our own imaginations. We convince ourselves everything we do, everything we think, is wrong. For eighteen years I've believed what other people told me about what was right and what was wrong. From now. I'm deciding.
Trestáme sami sebe tak moc ve svých vlastních představách. Přesvědčujeme se, že všechno, co děláme, všechno, na co myslíme, je špatné. Osmnáct let jsem věřil, že mi ostatní lidé řeknou, co je dobré a co špatné. Až doteď. Já budu rozhodovat. /Robin Talley/

I've survived a lot of things, and I'll probably survive this.
Přežila jsem mnoho věcí a pravděpodobně přežiju i toto.

You are what you do, not what you say you'll do.
Jsi to, co děláš, ne to, co ti říkáš, že děláš. /Carl Jung/

Death is forever, life means nothing.
Smrt je navždy, život neznamená nic.

True heroes are not meant to survive.
Praví hrdinové nemají přežít.

People are trapped in history and history is trapped in them.
Lidé jsou uvězněni v historii a historie je uvězněna v nich.

I know that I can survive. I'll walk through fire to save my life. I want it, I want my life so bad. I'm doing everything I can.
Vím, že můžu přežít. Projít ohněm a zachránit si život. Chci ho, chci můj život tak moc. Dělám pro to všechno, co můžu.

I'm a paradox. I want to be happy, but I think of things that make me sad. I'm lazy, yet I'm ambitious. I don't like myself, but I also love who I am. I say I don't care, but I really do. I crave attention, but reject it when it comes my way. I'm a conflicted contradiction. If I can't figure myself out, there's no way anyone else has.
Jsem paradox. Chci být veselá, ale myslím na věci, které mě dělají smutnou. Jsem líná, přesto ambiciózní. Nemám se ráda, ale také miluji kdo jsem. Říkám, že se nezajímám, ale doopravdy se zajímám. Dožaduji se pozornosti, ale odmítám ji, když jde mým směrem. Jsem střetávající se rozpor. Když se nedokážu poznat sama, není možné, aby někdo jiný mohl.

I don't think people understand how stressful it is to explain what's going on in your head when you don't even understand it yourself.
Nemyslím si, že lidé jsou schopni porozumět tomu, jak složité je vysvětlit, co se děje ve tvé hlavě, když tomu ani sám nerozumíš. /Sara Quin/

People are prettiest when they talk about something they really love with passion in their eyes.
Lidi jsou krásnější, když mluví o něčem, co doopravdy milují, s vášní v jejich očích.

I think it's important to realize you can miss something but not want it back.
Myslím, že je důležité uvědomit si, že ti může něco chybět, ale přitom to nechtít zpátky.

Sorrow, disappointment, failure - learn from them. Then let them go.
Utrpení, zklamání, selhání- uč se od nich. Pak je nech jít.

Care about what other people think and you will always be their prisoner.
Zajímej se o to, co si lidé myslí, a budeš vždy jejich zajatec. /James Frey/

I fear not knowing who I am.
Bojím se toho, že nebudu vědět, kdo jsem.

Confidence is not 'they will like me' Confidence is 'I'll be fine if they don't'.
Sebevědomí není 'oni mě budou mít rádi' Sebevědomí je "Budu v pořádku, pokud nebudou'.

People say I've changed. But I didn't, I just grew up and learned what's best for me. If I have to lose people to get where I need to be, then I'm okay with that.
Lidé říkají, že jsem se změnila, ale já se nezměnila. Jen jsem vyrostla a naučila se, co je pro mě nejlepší. Pokud musím někoho ztratit, abych byla tam, kde potřebuji být, tak to přijímám.

If they're not respecting you, are you respecting you?
Pokud tě nerespektují oni, respektuješ se ty?

Comparison will kill you.
Srovnávání tě zabije.

I will never apologize for being me, but I will apologize for the times that I am not.
Nikdy se neomluvím za to, že jsem sama sebou, ale omluvím se za doby, kdy nejsem.


We live in an age where we feel guilt whenever we have to cut someone off but the reality is that some relationships do need to die, some people do need to be unfollowed and defriended. We aren't meant to be this tethered to the people in our past. The Internet mandates that we don't burn bridges and keep everyone around like relics but those expectations are unrealistic and unhealthy. Simply put, we don't need to know what everyone else is up to. We're allowed to be choosy about who we surround ourselves with online and in real life, even if it might hurt people's feelings.
Žijeme v časech, kdy se cítíme vinní vždy, když někoho musíme odstřihnout z našeho života, ale realita je, že některé vztahy potřebují zemřít, některé lidi je potřeba nesledovat a odpřátelit. Neměli bychom být tak vázáni na lidi z naší minulosti. Internetová zařízení, ve kterých nepálíme mosty a necháváme si všechny okolo jako pozůstatky, takové předpoklady jsou však nerealistické a nezdravé. Jednoduše- nepotřebujeme vědět, co všichni dělají. Je nám povoleno vybírat si, kým se obklopujeme, v online i reálném životě, i když to může ublížit lidským pocitům./Ryan O'connell/


I always feel like I'm struggling to become someone else. LIke I'm trying to find a new place, grab hold of a new life, a new personality. I guess it's part of growing up, yet it's also an attempt to reinvent myself. By becoming a different me, I could free myself of everything. I seriously believed I could escape myself - as long as I made the effort. But I always hit a dead end. No matter where I go, I still end up me. What's missing never changes. The scenery may change, but I'm still the same old incomplete person. The same missing elements torture me with a hunger that I can never satisfy. I guess that lack itself is as close as I'll come to defining myself.
Pořád se cítím, jako bych trpěla přeměnou se v někoho jiného. Snažím si najít nové místo, převzít kontrolu nad novým životem, novou osobností. Hádám, že je to část dospívání, ale může to být také pokus o znovuobjevení sama sebe. Tím, že se stanu svým jiným já, můžu se ode všeho osvobodit. Vážně jsem věřila, že od sebe můžu utéct- na tak dlouho jak se budu snažit. Ale pokažé přijdu ke slepé ulici. Nezáleží na tom, kam půjdu, vždycky skončím u mě. Co je ztraceno se nikdy nezmění. Scénář se může změnit, ale já jsem stále ta samá, nekompletní osoba. Ty samé chybějící elementy mě mučí hladem, který nemohu nikdy ukojit. Hodím, že postrádání sama sebe je stejně blízko jako kdy přijdu k definování sama sebe. /Haruki Murakami/

The greatest power comes from having accepted your shadow parts & integrated them as components of your Self. One does not become enlightened by imagining figures of light, but by making the darkness conscious.
Největší síla pochází z akceptování tvých stinných stránek a přijmout to jako komponent tvého Já. Jeden se nestane osvíceným představami světla, ale uvědomováním si temnoty.

Respect was invented to cover the empty place where love should be.
Respekt byl vynalezen k zakrytí prázdných míst, ve kterých měla být láska. /Leo Tolstoy/

brotaterchip: BLESSTHEFALL: You Wear A Crown But You’re No King

Deep Tumblr Quotes VIII. || Depressed, Social Anxiety.

22. října 2015 v 8:23 | -DarkSoul |  DTQ
Poslední aktualizace: 25.11.2015
Pain is inevitable. Suffering is optional.
Bolest je nevyhnutelná. Utrpení je volitelné.

I'm stuck here with all the choices I've made and the chances I was too afraid to take.

Jsem tu zaseknutá se všemi volbami, které jsem učinila, a šancemi, které jsem se příliš bála si vzít.

You'd lose your mind trying to understand mine.
Ztratila bys rozum při snaze porozumět tomu mému.

Everybody has a chapter they don't read out loud.
Každý má kapitolu, kterou nikdy nečte nahlas.

People not loving me isn't the problem. Me not loving myself is.
Lidé nemilující mě nejsou ten problém. Já nemilující sama sebe je.

How much pain fits inside a person?
Kolik bolesti se vejde do člověka?

I think most of who I was has died.
Myslím, že většina toho, co jsem byla, zemřela.

But we joke and laugh otherwise we would start screaming.
Ale smějeme se a žertujeme, jinak bychom začali křičet. /Charles Bukowski/


I'm trying my hardest to not act how I feel.
Snažím se co nejvíc nejednat podle toho, jak se cítím.


Vincent Van Gogh used to eat yellow paint because he thought it would get the happiness inside him. Many people thought he was mad and stupid for doing so because the paint was toxic, never mind that it was obvious that eating paint couldn't possibly have any direct correlation to one's happiness, but I never saw that. If you were so unhappy that even the maddest ideas could possibly work, like painting the walls of your internal organs yellow, then you are going to do it. It's really no different than falling in love or taking drugs. There is a greater risk of getting your heart broken or overdosing, but people still do it everyday because there was always that chance it could make things better. Everyone has their yellow paint.
Vincent Van Gogh jedl žlutou barvu, protože si myslel, že to do něj dostane radost. Hodně lidí si myslelo, že byl díky tomu šílený a hloupý, protože barva je toxická, nezmiňujíc, co bylo očividné- jezení barvy nemůže mít ani nejmenší vliv na něčí štěstí, ale já to tak nikdy neviděla. Pokud jsi tak nešťastný, že i ty nejšílenější nápady by mohly fungovat, jako malování všech tvých vnitřních orgánů na žluto, tak to uděláš. Není žádný rozdíl mezi zamilováním se nebo zdrogováním. Je tu velký risk, že se tvoje srdce zlomí nebo předávkuje, ale lidé to stejně dělají každý den, protože tu je šance, že by to mohlo něco zlepšit. Každý má svou žlutou barvu.

I really wish I could just be one of them people who go with the flow instead of having to plan everything just so I feel slightly comfortable. If the plan gets delayed by even a minute I know I'll end up getting extremely anxious. I keep telling myself that it's stupid to get so anxious over it. But then my brain keeps thinking about 'what if's
Přál bych si být jedním z těch lidí, kteří jdou s davem namísto plánování všeho, aby se cítili alespoň trochu pohdlně. Když se plán opozdí, třeba jen o minutu, vím, že skončím extrémě znepokojeně. Pořád si říkám, jak je to hloupé, strachovat se kvůli tomu. Ale potom můj mozek začne přemýšlet nad tím "co kdyby"...

Is today a good day to die?
Je dnešek dobrý den zemřít? /Jennifer Niven/

One summer night I fell asleep, hoping the world would be different when I woke. In the morning, when I opened my eyes, the world was the same.
Jedné letní noci jsem usnul, doufajíc, že svět bude jiný, až se probudím. Ráno, když jsem otevřel oči, svět byl stále stejný. /Benjamin Alire Sáenz/

Later in the winter of my seventeenth year, my mother decided I was depressed, presumably because I rarely left the house, spent quite a lot of time in bed, read the same book over and over, ate infrequently, and devoted quite a bit of my abundant free time to think about death.
Později v zimě, když mi bylo sedmnáct, má matka se rozhodla, že jsem v depresi, podle všeho protože jsem opouštěla dům jen vyjímečně, trávila hodně času v posteli, četla tu samou knihu pořád dokola, jedla nepravidelně a trávila většinu svého času myšlenkami na smrt. /John Green/

You are so brave and quiet I forget you are suffering.
Jsi tak statečný a tichý, že zapomínám, jak trpíš. /Ernest Hemingway/

Just because someone's parents are together, someone has a nice house, has nice clothes, isn't poor, eats every day and has a loving family doesn't mean they can't be depressed, have anxiety, an eating disorder, self harm issues, or any other problem.
Jen protože něčí rodiče jsou spolu, někdo má hezký dům, hezké oblečení, není chudý, jí každý den a má milující rodinu, neznamená, že nemůžou být v depresi, úzkostliví, mít poruchu příjmu potravy, problémy se sebepoškozováním nebo jiný problém. (pozn.: Je to od nich sobecké, ale je to tak)

These scars are my documentation of the mistakes I've made in trying to overcome them. I am both the things I've done to myself and the things done to me. Along these nerve endings, you will find a history of me.
Jizvy jsou dokumentací chyb, jaké jsem udělal ve snaze je překonat. Jsem obě věci: To, co věci udělaly mě, a to, co jsem já udělal jim. Na konci těchto nervových zakončení najdeš mou historii. /Iain Thomas/

I exist, that is all, and I find it nauseating.
Existuji, to je vše, a já to shledal nechutným./Jean-Paul Sartre/

Some people turn sad awfully young. No special reason, it seems, but they seem almost to be born that way. They bruise easier, tire faster, cry quicker, remember longer and, as I say, get sadder younger than anyone else in the world. I know, for I'm one of them.
Někteří lidé se stanou smutnými nechutně mladí. Bez žádného speciálního důvodu, vypadá to, jako by se tak už narodili. Pohmoždí se snadněji, unaví se rychleji, pláčou intenzivněji, pamatují si déle a, jak říkám já, zesmutní dříve než kdokoli jiný na této planetě. Já to vím, protože jsem jeden z nich./Ray Bradbury/

Holding anger is a poison…It eats you from inside…We think that by hating someone we hurt them…But hatred is a curved blade…and the harm we do to others…we also do to ourselves.
Zadržování vzteku je jed...Užírá tě zevnitř...Myslíme si, že když budeme někoho nenávidět, ublížíme mu...ale nenávist je zahnutá čepel...a bolest, kterou děláme jiným...děláme také sami sobě./Mitch Albom/

I can't exactly describe how I feel, but it's not quite right. And it leaves me cold.
Nemůžu přesně popsat, jak se cítím, ale není to moc dobře. A nechává mě to chladným./F. Scott Fitzgerald/

With anxiety, everything is painted in fear.
S úzkostí je vše malované strachem. /T.Wuggles/


For almost 18 years you're taught to sit down, shut up, and raise your hand. Then you have to decide what you're going to do for the rest of your life.
Téměř 18 let nás učili sedět, držet pusu, a zvedat ruku. Pak se musíš rozhodnout, co budeš dělat po zbytek tvého života. /Lavon Curtis/

We are not defined by the things we can't do. We are defined by the things we don't want to do.
Nejsme definovaní věcmi, které nemůžeme udělat. Jsme definování věcmi, které nechceme udělat.

Do not be afraid of foreign defamation. Afraid of your own thoughts, for only they can penetrate and destroy your essence.
Neboj se cizích pomluv. Boj se svých vlastních myšlenek, protože pouze ony mohou proniknout a zničit tvou podstatu. /Agusto Cury/

You can't understand a broken mind without breaking your own.
Nemůžeš porozumět zlomené mysli, bez zničení své vlastní.

Not even music is helping anymore.
Už ani hudba nepomáhá.

I would like to forget everything, to forget myself and to forget the world.
Ráda bych na všechno zapomněla, zapomněla na sebe a zapoměla na svět. /Emil Cioran/

She did a little soul-searching, the way one does on the big birthdays. She asked herself when was the last time she'd felt truly light, joyous, and-yes-creative in her own skin. To her shock, she realized that it had been decades since she'd felt that way.
Trochu hledala ve své duši, takovým způsobem, jaký se dělá o velkých narozeninách. Sama sebe se zeptala, kdy se naposledy cítila opravdu dobře, radostně a,ano, kreativně ve své kůži. K jejímu zděšení, uvědomila si, že uplynula desetiletí od doby, kdy se tak naposledy cítila./Elizabeth Gilbert/

I'm too insane to explain and you're too normal to understand.
Jsem moc šílená, abych to vysvětlila, a ty jsi moc normální, abys to pochopil.

Then suddenly you're left all alone with your body that can't love you and your will that can't save you.
Pak jsi najednou nechána osamotě s tvým tělem, které tě nemůže milovat, a tvou vůlí, která tě nemůže zachránit.

The problem with telling people you're getting better is feeling like you've let them down if you start getting worse.
Problém s tím říkat lidem, že je ti lépe, je pocit, že je zklameš, když se začneš cítit hůř.

I almost broke the other day, but its okay no one noticed.
Skoro jsem se tehdy zlomila, ale to je v pořádku, nikdo si nevšiml.

Don't talk about it . Smoke about it . Drink about it . Think about it . But don't talk about it . Cry about it . Cut about it . But don't you dare talk about it . Blog about it . Write about it . Draw about it . Listen to music and think about it . Sink deep in the dark because of it . But never fuckin talk about it . Stay awake and three am and scream about it . But never speak about it.
Nemluv o tom. Kuř o tom. Pij o tom. Mysli na to. Ale nemluv o tom. Plakej o tom. Řezej o tom. Ale neopovažuj se o tom mluvit. Bloguj o otm. Piš o tom. Kresli o tom. Poslouchem muziku a mysli na to. Top se ve tmě kvůli tomu. Ale nikdy o tom * nemluv. Buď vzhůru ve tři ráno a křič kvůli tomu. Ale nikdy o tom nemluv.

Pain is just a feeling, and feelings aren't real.
Bolest je jen pocit, a pocity nejsou skutečné. /Michelle Hodkin/

'Isn't it exhausting?'
'What?'
'Keeping people out.'
'Není to vyčerpávající?'
'Co?'
'Držet lidi od sebe.'
/K.A. Tucker/

To hell with my suffering.
Do pekla s mým utrpením. /Arthur Rimbaud/

No, I'm not ok. But I haven't been ok since I was 11, maybe 12. I am still here though. I'm still breathing. For me, sometimes, that will have to be enough.
Ne, nejsem v pořádku. ale nebyla jsem v pořádku od dob, kdy mi bylo 11, možná 12. A jsem stále tady. Pořád dýchám, Pro mě, někdy, to je dostačující.

Act my age?
What the fuck is that, "act my age"?
What do I care how old I am?
The Ocean is old as fuck.
It will still drown your ass with vigor.
Chovat se přiměřeně mému věku?
Co to sakra je, "chovat se přiměřené mému věku"?
Copak se zajímám, jak stará jsem?
Oceán je kurva starej.
A pořád tě může utopit s rázností.

Anxiety is the most silently painful experience. It makes no sense and you sit there alone and suffer for a unknown reason. You can't explain it. You can't stop it. It is horrible.
Úzkost je ta nejtiššeji bolestivá zkušenost. Nedává žádný smysl a ty jen sedíš sama a trpíš z neznámého důvodu. Nejde to vysvětlit. Nemůžeš to zastavit. Je to příšerné.

"You don't tell people you're not okay," she said, "because it's hard watching them not know what to do. "Then you end up comforting them, even though the one who needed comforting was you.
"Lidem se neříká, že nejsi v pořádku," řekla, "protože je těžké dívat se, jak nevědí, co dělat." Pak skončíš tak, že je budeš povzbuzovat, zatímco oni by měli povzbuzovat tebe.

I'm completely terrified of being like this for the rest of my life.
Jsem naprosto zděšená z toho, že takhle budu po zbytek mého života.

I'm not sure if I can do this anymore- act like a normal person.I hate society and I can't even show it…this is life?
Nejsem si jistá, jestli tohle můžu dělat dál- chovat se jako normální osoba. Nesnáším společnost a ani to nemůžu ukázat...tohle je život?

At first I was mad that you didn't try to save me. Then I realised I was a hypocrite.
I didn't try to save me either.
Nejprve jsem byla naštvaná, že se mě nesnažíš zachránit. Pak jsem si uvědomila, že jsem byla pokrytec.
Já se nepokusila zachránit sama sebe.

There are things I'd rather whisper and never quite say out loud.
Jsou věci, které bych raději zašeptala a nikdy neřekla nahlas. /Virginia Woolf/

I barely know how to talk anymore. I'm in mourning; I weep; I'm afraid.
Už skoro nevím, jak mluvit. Smutním; pláču; bojím se. /Arthur Rimbaud/

I personally love to over analyze everything and suffer.
Osobně miluji všechno dokola analyzovat a trpět.ILUZE | Báseň

16. října 2015 v 21:05 | -DarkSoul |  Poems
Byla jsem realista, teď jsem naivní,
Byla jsem chytrá, teď jen stupidní.
Žila jsem sen a teď jsem v noční můře,
Uteč! Uteč té hrozivé stvůře.

Chtěla jsem svět a dostala jsem podkroví,
chtěla jsem upřímnost, ale lidé nejsou takoví.
Žila jsem ve světě plném vzpomínek,
Uhas! Uhas ten proklatý ohýnek.

Měla jsem rodinu, kamarádky, závazky,
měla jsem dobro, ale to je snad jen pro krásky.
Žila jsem krásně, avšak byla jsem nehezká,
Schovej se! Schovej se, ani nesnaž se být přátelská.

Viděla jsem strach, bolest, jsem zoufalá,
viděla jsem lásku, hloupě věřila jsem, že je trvalá.
Žila jsem v pohádce, ošklivko jdi spát,
Spi! Spi a noční můry nech si zdát./Prostě mě to napadlo. Popravdě se teď tak vůbec necítím..../

Obraz Doriana Graye- Oscar Wilde [rozbor]

13. října 2015 v 16:23 | -DarkSoul |  Rozbory povinné četby

OBRAZ DORIANA GRAYE

OSCAR WILDE
Celek C
1. AUTOR
- 1854-1900 (umírá na meningitidu)
- Ir
- Kromě literáta byl dramatikem, básníkem a esejistou
- pohotový, záliba v ironii
- homosexuál, avšak ženatý za ženu
- ve vězení za přečin proti mravopočestnosti, po trestu se nechal přejmenovat na Sebastiana Melmotha
- Témata vyskytující se v dílech: pocity a nálady lidí- zkoumání lidského nitra, dekadence(1), homosexualita
- Současníci: Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire
- Další autorova díla: Šťastný princ, Jak důležité je míti Filipa

2. OBECNÉ INFORMACE O DÍLE
- jediný román O. Wilda
- epický román (autorem označován jako esej)
- Dílo poprvé vydáno v roce 1891 (1890- neúplná část v časopise), v České republice roku 1905
- Originální název: The Picture of Dorian Gray
- vyvolává nesouhlasné reakce veřejnosti
- zfilmováno (2004); český muzikál (2006)

3. JAZYKOVÁ STRÁNKA DÍLA
- kniha psaná originálně v angličtině
- er-forma
- spisovný jazyk, občasné archaismy a zastaralé výrazy
- chronologická kompozice
- výskyt přímé řeči, dialogů
- rozdělení na kapitoly; předmluva, ve které autor objasňuje svůj záměr, vyvolává bouřlivá reakce
- ironie, aforismy(2)

4. CHARAKTERISTIKA HLAVNÍCH POSTAV
- Dorian Gray- neobyčejně krásně mladík, který se díky svému vzoru lordu Henrymu, zamiluje do své krásy→ přechod z mravně čistého chlapce na zvrhlíka
- Lord Henry Wotton- aristokrat, jehož mluva je plná sarkasmů, aforismů, paradoxů; nic není důležitější než krása a mládí
- Basil Harward- malíř a romantik, učarován krásou Doriana Graye (pravděpodobně je do něj zamilován)

5. DĚJ
- Příběh vypráví o mladém Dorianu Grayovi. Ten svou krásou učaruje malíře Basila Hallwarda. Stává se jeho modelem a múzou. Jednou, když Dorian opět stojí Basilovi modelem, dá se do řeči s malířovým přítelem, lordem Henrym, a nechá se oslnit jeho názory o fungování světa- to, co hýbe světem je prý krása a mládí. Dorian si uvědomí, že portrét, který mu maluje Basil, bude za několik let připomínat, jak byl krásný, zatímco on sám již bude starý a zchátralý. Proto vysloví přání, aby známky úpadku nenesl on, ale jeho portrét. Jeho přání je naplněno a obraz se stává zrcadlem Dorianovy duše, která se s postupem času stává víc a víc špatnou a zlou. Dožene k sebevraždě jeho první lásku, bez přestávky se oddává rozkoším, až jednou zabije Basila, který se dozví o jeho tajemství. Doriana začnou sužovat halucinace a výčitky svědomí. Díky zoufalství a svému již starému příteli Henrymu probodne Dorian obraz nožem. Přání je tímto činem zlomeno- na obraze se ukazuje původní čistá podoba Doriana, zatímco na zemi umírá šeredný stařec.

6. TÉMA A MYŠLENKA DÍLA
- Téma: filozoficky zaměřené dílo- pohled na svět a společnost, kritika společnosti, zesměšnění vyšších členů společnosti; hororové prvky; "faustovské téma"; lidské sebevědomí; duševní souboj sám se sebou.
- Myšlenka: Krása není to nejdůležitější; nelze si vážit věcí, které trvají věčně; trest je očista.

7. VLASTNÍ NÁZOR
- Místy jsem byla až zaskočena názory, jaké měly hlavní postavy; u některých jsem se zděšením musela souhlasit, jiné jsem chladně zavrhovala, avšak tak jako tak by mě zajímalo, s jakou z postav souhlasil nejvíce sám autor. Každopádně mě kniha zastihla naprosto nepřipravenou a nasadila mi pár brouků do hlavy- celé dny jsem potom strávila filozofickými otázkami a zkoumáním mého názoru na výroky postav. Nebyla jsem však zklamána a kniha byla velmi dobrá.

1 - zalíbení v náladách smutků, skepse, deprese, narcismus, mysticismus, čisté umění (lartpourlartismus)
2- stručný, vtipný výrok


Úryvky z povinné četby.

7. října 2015 v 21:31 | -DarkSoul |  Citáty z knih
Mechanický pomeranč (A.Burgess); Obraz Doriana Graye (Oscar Wilde)

MECHANICKÝ POMERANČ

• Milicjanti se teď posadili, aby vyrobili dlouhý prohlášení, který sem musel podepsat, a já si pomyslel: Peklo na vás ať vám všem žahne, jestli ste, vy hajzlové, na straně Dobra, pak já sem rád, že patřim do druhýho tábora. /str.55/

• Co chce vlastně bůh? Chce bůh snad dobrotu nebo volbu dobra? Je snad člověk, který si vybírá zlo, jistým způsobem lepší než člověk, jemuž je dobro uloženo jako trest? /str.74/

• Vím, co je správné a souhlasím s tím, ale dělám to, co je špatné. /str.90/

• Teď vím na čem sem. Nikdo mě nechce, nikdo mě nemiluje. Trpěl jsem, trpěl a trpěl, a všichni chtějí, abych trpěl dál, já vím. /str.108/

• A cítil jsem, že jsem se všeho zbavil- dresů, těla, mozku, jména, osudu- cítil jsem se fakt chorošně, jako v nebi. [...] a byl jsem tam, kde dřív, s prázdnou sklenicí na stole před sebou a s pocitem, že se rozbrečím a jako by smrt byla jedinou odpovědí.

• A to bylo taky to, co sem lukoval úplně jasně, že právě tohle musím udělat, ale nevěděl jsem přesně jak, protože jsem na to nikdy dřív nepomslel, ach, bratři moji. /str.111/

OBRAZ DORIANA GRAYE

Čím dál víc miluji tajnůřskářství. Mám dojem, že je to jediné, co nám mění moderní život v něco tajuplného nebo zázračného. I to nejvšednější má hned půvab, jen když se s tím tajíš. /str. 12/

• Otočil jsem se a uviděl jsem poprvé Doriana Graye. Když se naše pohledy setkaly, cítil jsem, že blednu. Proběhl mnou zvláštní pocit hrůzy. Poznal jsem, že jsem se tváří v tvář setkal s někým, jehož pouhý zjev je tak podmanivý, že kdybych ho nechal na sebe působit, zmocnil by se celé mé povahy, celého mého nitra, dokonce i mého umění. /str.15/

• Je smutné si to připomínat, ale duch má bezesporu delší trvání než krása. /str. 21/

To nejhorší na románcích jakéhokoli druhu je, že jsme po nich tak neromantičtí. /str. 22/

• "Pro všechno mohu mít porozumění, jen ne pro utrpení," řekl lord Henry a pokrčil rameny "Pro to mít porozumění nemohu. Je příliš ošklivé, příliš děsivé, příliš skličující. V tom moderním porozumění pro bolest je něco strašně chorobného. Porozumění bychom měli mít pro barevnost života, pro jeho krásu, pro jeho radost. Čím méně se mluví o životních strastech tím lépe." /str. 51/

Říká věci, které mě rozčilují: dává mi dobré rady. /str. 68/

Jediní umělci, které znám jako lidi osobně roztomilé, jsou špatní umělci. Dobří umělci žijí prostě ve svém díle, a tak jsou ovšem dokonale nezajímaví v životě. /str. 69/

Podkladem optimismu je jen a jen hrůza. /str. 88/

• Vždycky je cosi směšného v citových výlevech těch, jež jsme přestali milovat. /str. 103/

Žijeme v době, kdy jedinou naší nezbytností jsou zbytečnosti. /str. 108/

Ve vlastních výčitkách je kus přepychu, když se obviňujeme sami, máme pocit že už k tomu nemá právo nikdo jiný. Rozhřešení nám dává sama zpověď, nikoli kněz. /str. 111/

Jediný půvab minulosti je v tom, že je to minulost. /str. 117/

Já vidím v její smrti něco překrásného Jsem rád, že žiji ve století, kdy se dějí takovéto zázraky. /str. 118/

• Dnes může člověk přežít všehno, jen ne smrt.

• Bylo to vyznání. A teď, když je mám za sebou, mám dojem, že jsem se o něco připravil. Snad by člověk nikdy neměl vyjadřovat své zbožnování slovy. /str. 134/

• Dítě, které se spálilo miluje oheň /str. 224/

• Většinu času strávil dokonce ve svém pokoji, bez sebe hrůzou ze smrti, a přitom lhostejný k životu. /str. 227/

• Knihy, kterým svět říká nemorální, to jsou knihy, jež světu ukazují jeho vlastní hanebnost. /str. 248/

• V trestu je očista. Nikoli "odpusť nám naše viny", ale "stíhej nás za všechno zlé", tak má znít modlitba člověka k nanejvýš spravedlivému Bohu. /str. 250/

• To vlastní krása ho přivedla do neštěstí, krása a mládí, které si vymodlil. Nebýt toho, mohl by být jeho život bez poskvrny. /str. 250/

• Sužuje ho živoucí umírání jeho duše. /str. 251/

Cítil, že kdyby se v myšlenkách obíral tím, co prožil, buď by onemocněl, nebo zešílel. Jsou hříchy, které okouzlují spíš při vzpomínce než ve chvíli, kdy se jich dopouštíme, podivné triumfy, jež uspokojují spíš hrdost než chtíče a rozumu poskytují pocit radosti, radosti silnější, než je kterákoli z těch, jež přinášejí nebo mohou přinášet smyslům. Ale tento zážitek takový není. Ten musí být vypuzen z vědomí, uspán makovým odvarem, zardoušen, aby sám člověka nezardousil.

• Téměř všichni se občas probouzíme ještě před úsvitem, buď po jedné z těch bezesných nocí, v níž se bezmála zamilujeme do smrti, nebo po jedné z těch nocí hrůzy a zrůdné radosti, kdy se komůrkami mozku prohánějí vidiny strašnější než sama skutečnost a proniknuté tím živoucím životem, který se tají i ve všech pitvornostech a který propůjčuje tu nesmrtelnou trvalost gotickému umění.

Deep Tumblr Quotes VII. || Art.

4. října 2015 v 21:16 | -DarkSoul |  DTQ
Poslední aktualizace: 25.11.2015

Never be embarrassed of the music you listen to!
Nikdy se nestyď za muziku, kterou posloucháš!


Not even music is helping anymore.
Už ani hudba nepomáhá.

I actually feed on intelligence. I love it when people know a lot about. A lot of things about music, films, religion, beliefs, history... I love listening to peoples opinions, I love big words. I want to suck in all these smart things like a sponge.
Popravdě se živím inteligencí. Miluju, když toho lidi vědí hodně. Hodně o hudbě, filmech, náboženství, víře, historii...Miluju poslouchání názorů lidí, miluji velká slova. Chci nasát všechny tyto chytré věci jako houba.
And I will write the chaos of the universe across my shoulders.

A já budu psát chaos vesmíru napříč mými rameny.

"I read," I say. "I study and read. I bet I've read everything you read. Don't think I haven't. I consume libraries"
"Čtu" řekl jsem. "Studuji a čtu. Vsadím se, že jsem přečetl vše, co jste přečetli vy. Nemyslete si, že me. Konzumuji knihovny."

I do not write. I slash myself open and bleed onto paper. I'm sorry if you don't like the way it dries.
Nepíšu. Rozlomím se a krvácím na papír. Omlouvám se pokud se vám nelíbí způsob jakým schne. /E. McNamara/

If a writer falls in love with you, you can never die.
Pokud se do tebe zamiluje spisovatel, nemůžeš zemřít.

The books that the world calls immoral are books that show the world its own shame.
Knihy, které svět nazývá nesmrtelné, jsou knihy, které ukazují světu jeho vlastní stud.

Writing, essentially, is just a combination of words and phrases. What makes it beautiful is finding the perfect combination, than many people can uderstand and find meaning in. It doesn't have to be happy or generic. Let it be meaningful.
Psaní je v podstatě jen kombinace slov a frází. To, co to dělá vyjímečným, je objevení perfektní kombinace, které může mnoho lidí porozumět a najít v ní význam. Nemusí to být veselé nebo obecné. Dej tomu význam.

Poets, like the blind, can see in the dark.
Básníci, jako slepí, můžou vidět ve tmě. /Jorge Luis Borges/

Fantasy is hardly an escape from reality. It's a way of understanding it.
Fantasie je jen těžko útěkem z reality. Je to způsob, jak realitě porozumět./Lloyd Alexander/

Finally, from so little sleeping and so much reading, his brain dried up and he went completely out of his mind.
Konečně, po tak málo spánku a tolika čtení, můj mozek se vysušil a naprosto vypadl z své mysli. /Miguel de Cervantes/

I write because I don't know what I think until I read what I say.
Píšu, protože nevím, co si myslím, dokud nepřečtu, co říkám. /Flannery O'Connor/

That's what I do. Watch movies and read. Sometimes I even pretend to write, but I'm not fooling anyone. Oh, and I go to the mailbox.
To je to co dělám. Dívám se na filmy a čtu. Někdy také předstírám, že píšu, ale nikoho tím neošálím. Oh, a chodím pro poštu. /Nicole Krauss/

Literature is the most agreeable way of ignoring life.
Literatura je nejpřípustnější cesta ignorování života./Fernando Pessoa/

I am a writer perhaps because I am not a talker.
Jsem spisovatelka pravděpodobně proto, že moc nemluvím. /Gwendolyn Brooks/

I write poetry because I want to be alone and want to talk to people.
Píšu poezii, protože chci být sama a chci mluvit s lidmi. /Allen Ginsberg/