Možná psaní není pro mě, jako spíš je pro ty s těžšími srdci, krásnějšími myšlenkami a grandióznějšími životy.
Možná melancholie k umění nestačí.
Přesto se to však zdá být tím jediným, co mám, a používám často, častěji, než je zdrávo pro zlepšení mého života.

A tak píšu něčím, co se snad dá nazývat krví mé duše.

***

Srpen 2015

Deep Tumblr Quotes V. || Film Quotes.

29. srpna 2015 v 15:15 | -DarkSoul |  DTQ

Ještě jednou ruku sevřít, v posledním boji co mám znát, dnešního dne chci žít a zemřít, dnešního dne chci žít a zemřít.
/Mezi vlky/

Some of us have to make mistakes, some of us have to make us hands a little bloody sometimes, some of us are human.
Někteří z nás někdy dělají chyby, někteří z nás si někdy musí zašpinit ruce, někteří z nás jsou lidé. /Teen Wolf/

So why am I supposed to spend my life working, sweating, struggling? For an illusion?
Tak proč mám strávit svůj život prací, pocením, utrpením? Pro iluzi? /The art of getting by/

I guess some people are just born with tragedy in their blood.
Hádám, že někteří lidé jsou prostě zrozeni s tragédií v jejich krvi. /The perks of being a wallflower/

You don't give up just because things are hard.
Nevzdáš se jen proto, že věci jsou těžké. /Gossip Girl/

I'm trying to keep moving but it gets harder everyday.
Snažím se jít dál, ale je to každým dnem těžší. /Teen Wolf/

Nobody ever does anything to be nice. They always want to get something out of it.
Nikdo nikdy neudělal nic pro to, že chtěl být milý. Vždycky z toho chtějí něco vytěžit.

The ones that love us never really leave us.
Ti, kteří nás milují, nás nikdy doopravdy neopustí. /Harry Potter/

It's called anxiety. Should be a familiar scent for you by now since it's pretty much a constante state for me.
Říká se tomu úzkost. Mělo by ti to být povědomé, když je to pro mě teď celkem stálý stav. /Teen Wolf/

I wish I couldn't feel a damn thing.
Přál bych si nic necítit. /Supernatural/

Fighting is just the start. You have to control your feelings… your deep down inside feelings.
Boj je jen začátek. Musíš kontrolovat své emoce... tvé hluboce zakořněné pocity. /Daredevil/

Warriors don't show their heart until the axe reveals it.
Válečníci nekazují svá srdce, dokud je neodhalí sekera./Vikings/

I just followed the sound of your pain. You have no idea how loud it is. I could hear you for miles.
Jen jsem následoval hlas tvé bolesti. Nemáš ani ponětí, jak hlasité to bylo. Mohl jsem to slyšet na míle. /Supernatural/

No one can save you because you don't want to be saved.
Nikdo tě nemůže zachránit, protože nechceš být zachráněn. /Supernatural/

Tell you what. Truth is, sometimes I miss you so bad I can hardly stand it.
Řeknu ti co. Pravda je, někdy mi chybíš tak moc, že to můžu stěží ustát. /Brokeback Mountain/

Its tiny heart was pattering like a machine gun. And I thought, what a thing, you know, to have to work that hard
every day just to stay alive. To be constantly on the verge of death and how satisfying every day must be that it survived.
To malé srdce bušilo jako kulomet. A já si pomyslel, to je věc, ty víš, pracovat tvrdě jaždý den jen pro přežití. Být neustále na hranici se smrtí a jak uspokojivý musí být každý den, když to přežije./Niklaus Mikaelson- The Originals/


Deep Tumblr Quotes IV. || Book Quotes.

25. srpna 2015 v 13:17 | -DarkSoul |  DTQ

…throw roses into the abyss and say: 'here is my thanks to the monster who didn't succeed in swallowing me alive.'
...hodí růže do propasti a praví: 'tady je mé díky monstru, které neuspělo ve spolykání mě zaživa.' /Friedrich Nietzsche/

Oh shut up. Every time it rains, it stops raining. Every time you hurt, you heal. After darkness, there is always light and you get reminded of this every morning but still you choose to believe that the night will last forever. Nothing lasts forever. Not the good or the bad. So you might as well smile while you're here.
O, sklapni. Pokaždé, když prší, přestane. Pokaždé, když se zraníš, uzdravíš se. Po temnotě je vždycky světlo a ty sis to měl připomínat každé ráno, přesto sis zvolil věřit, že tma potrvá navždy. Nic netrvá navždy. Ani dobro ani zlo. Takže by ses klidně mohl smát, zatímco jsi tady. /Iain Thomas/

Beauty is nothing, beauty won't stay. You don't know how lucky you are to be ugly, because if people like you, you know it's for something else.
Krása je nic, krása nezůstane. Ani nevíš, jaké máš štěstí, že jsi ošklivý, protože když tě lidé mají rádi, víš, že je to pro něco jiného. /Charles Bukowski/

Yes, i like to read. I'm weird that way.
Ano, rád čtu. V tomhle směru jsem divný. /Magnus Chase/

We all must choose, man or woman, young or old, lord or peasant, our choices are the same. We choose light or we choose darkness. We choose good or we choose evil. We choose the true god or the false.
Všichni si musíme vybrat, ženy či muži, mladí či staří, páni či rolníci, naše volby jsou stejné. Volíme si světlo nebo si volíme temnotu. Volíme dobro nebo volíme zlo. Volíme pravého boha nebo falešného.
/Game of Thrones/

You are more powerful than you know and they fear the day you discover it.
Jsi mocnější, než víš, a oni se bojí dne, kdy na to přijdeš.

She loves the serene brutality of the ocean, loves the electric power she felt with each breath of wet, briny air.
Milovala tu rozvážnou brutalitu oceánu, milovala tu elektrickou sílu, jakou cítila s každým nádechem mokrého, slaného vzduchu. /Holly Black/

You are so brave and quiet I forget you are suffering.
Jsi tak statečný a tichý, že zapomínám, jak trpíš. /Ernest Hemingway/

Never forget what you are, for surely the world will not. Make it your strength. Then it can never be your weakness. Armour yourself in it, and it will never be used to hurt you.
Nikdy nezapomen, kdo jsi, protože svět určitě nezapomene. Udělej to svou výhodou. Potom to nikdy nemůže být tvou slabostí. Ozbroj se tím a nikdy to nebude moci být použito k tvému ublížení./George R.R. Martin/

Fear of a name increases fear of the thing itself.
Strach ze jména zvětšuje strach z věci samotané./J.K. Rowling/

I just want you to know that you're very special… and the only reason I'm telling you is that I don't know if anyone else ever has.
Jen chci, abys věděl, že jsi velmi speciální... a jediný důvod, proč ti to říkám je, že si nejsem jistá, jestli to už někdo udělal. /Stephen Chbosky/

Forget everything. Open the windows. Clear the room. The wind blows through it. You see only its emptiness, you search in every corner and don't find yourself.
Zapomenout na všechno. Otevřená okna. Vyčistit pokoj. Vítr profukuje profukuje skrz ni. Můžeš vidět pouze její prázdnotu, hledat v každém rohu a nenajít sám sebe. /Franz Kafka/

He's angry. Dark. Doesn't feel safe and doesn't know what to do about it. He wishes he could control his demons instead of having his demons control him. He's lost. Alone.
Je naštvaný. Temný. Necítí se bezpečně a neví, co s tím dělat. Přeje si kontrolovat své démony, namísto toho, aby démoni kontrolovali jeho. He ztracený. Sám. /Camille O'Connell/

Now my past and my future are colliding in a way I never thought possible.
A nyní se moje minulost a budoucnost střetly v místě, kde jsem si nikdy nemyslel, že to bude možné. /E.L. James/

By your side I'm most quiet and most unquiet, most inhibited and most free.
Po tvém boku jsem nejtišští a nejvíc hlučný, nejvíc svázaný a nejvíc volný. /Franz Kafka/

Deep Tumblr Quotes III. || Introverts, Loneliness.

20. srpna 2015 v 11:43 | -DarkSoul |  DTQ
Poslední aktualizace: 16.11.2015

Even when I am alone, I have real good company - dreams and imaginations and pretendings.
I když jsem sama mám dobrou společnost- sny, fantasii a představivost.

Nostalgia is a dirty liar that insistes things were better than they seemed.
Nostalgie je špinavý lhář, který trvá na tom, že věci byly lepší, než se zdály.

To be free is often to be lonely.
Být volný často znamená být osamělý./W.H.Auden/

We built walls around our hearts and lock all our doors and wonder why nobody ever save us.
Stavíme zdi okolo našich srdcí a zavíráme všechny dveře a pak se divíme, proč nás nikdy nikdo nezachrání.

Sometimes I forget I'm real person.
Někdy zapomínám, že jsem opravdová osoba.

I like conversations where I don't have to think about what to say, it just comes naturally.
Mám ráda konverzace, při kterých nemusím myslet, co říct, protože slova přicházejí přirozeně.

I've noticed before that if you go too long without anyone seeing you, really seeing you, it's easy to start wondering if you're really there.
Všimla jsem si, že pokud někde jsi, aniž by si tě někdo všiml, opravdu všiml, je lehké začít přemýšlet, jestli jsi vážně tam.

Introverts, man. We're weird sometimes. Like, "I love you, but I need to go over here by myself right now."
Introverti, kámo. Někdy jsme divní. Jako, "Miluju tě, ale právě teď potřebuju jít támhle a sedět jen sám se sebou."

Staying quiet doesn't mean I've nothing to say. It means I don't think you're ready to hear my thoughts.
To, že zůstávám potichu, neznamená, že nemám co říct. Znamená to, že si myslím, že nejsi připravený slyšet moje myšlenky.

I'm a very private person. You don't ask, I don't tell.
Jsem velmi tajemná osoba. Neptáš se, neříkám.

All my life, I've found it difficult to advocate for myself, to ask for what I want. I fear burdening people so much.
Celý můj život jsem shledávala těžkým obhajovat se, ptát se po tom, co chci. Bojím se tak moc, že budu obtěžovat lidi. /Jessica Knoll/

Quiet people have the loudest minds.
Tiší lidé mají nejhlubší mysli. /Stephen Hawking/

I was quiet but I wasn't blind.
Byla jsem ticho, ale ne slepá.

I am so full of people, I need to breathe some emptiness in so I can feel myself again.
Jsem tak plný lidí, potřebuji se nadechnout trochy prázdnoty, abych mohl cítit zase sám sebe. /VàZaki Nada/

Remember: the time you feel lonely is the time you most need to be by yourself. Life's cruelest irony.
Pamatuj: Čas, ve který se cítíš osamělá, je čas, kdy nejvíc potřebuješ být sama. Nejkrutější ironie života./Douglas Coupland/

I am not sure that I exist, actually. I am all the writers that I have read, all the people that I have met, all the women that I have loved; all the cities I have visited.
Nejsem si jistý, jestli vůbec existuji. Jsem všichni autoři, které jsem četl, všichni lidi, které jsem potkal, všechny ženy, které jsem miloval; všechna města, která jsem navštivil./Jorge Luis Borges/

I automatically assume people won't like me, so I don't talk to them unless they approach me first. I can't become a part of a crowd because I can't get past that feeling that I don't belong.
Automaticky předpokládám, že mě lidé nemají rádi, takže s nimi nemluvím dokud mě neosloví jako první. Nemůžu se stát součástí davu, protože se nemůžu dostat přes pocit, že k němu nepatřím.

I think that when you're alone, you're truly at peace because what is more comforting than having you to yourself, all by yourself.
Myslím, že když jsi sám, jsi doopravdy v míru, protože co je víc pohodlné než mít sám sebe pro sebe, jen úplně sám. /Renee A. Lawrence/

I'm having one of those days where I don't want to be here nor there, just want to vanish into thin air.
Mám jeden z těch sní, kdy nechci tady ani tam, chci se jen vypařit do vzduchu.

It doesn't feel like I'll ever belong. It doesn't feel like I'll ever be happy. It doesn't feel like this confusion will ever end. I'm so lost, now. I'm too deep into whatever this is to ever fully escape. This is my life. This is it. This is all I have, and it will hurt me forever.
Nevypadá to, jako bych někdy někam patřila. Necítím, jako bych někdy mohla být šťastná. Necítím, že tohle zmatení bude mít konec. Jsem teď tak ztracená. Jsem moc hluboko v čemkoli, co tohle je, na to, abych mohla úplně uniknout. Tohle je můj život. Tohle. Tohle je všechno, co mám, a bude mě to bolet navždy.

I stand alone. It's the way I've been shown, and it's all I've ever known.
A stál jsem sám. To je způsob, jakým jsem byl zpodobňován a je to vše, co jsem kdy znal.

Letting someone in scares the hell out of me.
Pustit někoho dovnitř mě děsí k smrti.

I'm not against socializing, but there is daredevilry required. It's like jumping for a second story window. I'm pretty sure I'd survive it, but my first instinct is to avoid impact.
Nejsem proti začleňování se do společnosti, je to nutně vyžadované. Je to jako skok do jiného světa. Jsem si celkem jistá, že bych to přežila, ale můj první insktinkt je zabránit nárazu.

I don't know if we're alone in the universe but I've met plenty of people who are alone inside themselves.
Nevím, jestli jsme sami ve vesmíru, ale znám mnoho lidí, kteří jsou osamoceni sami v sobě. /Iain Thomas/

How can I ask anyone to love me when all I do is beg to be left alone.
Jak můžu po někom chtít, aby mě miloval, když všechno co dělám je žádám o to, aby mě nechali být? /Fiona Apple/

There's a difference between loneliness and solitude.
Je rozdíl mezi osamělostí a samotou. /Jennifer E. Smith/

She wanted privacy. Constant privacy.
Chtěla soukromí. Konstantní soukromí. /Joan Didion/

I didn't know you could get buried in your own silence.
Nevěděl jsem, že se můžeš pohřbít ve tvém vlastním tichu. /Jandy Nelson/

Solitude matters, and for some people, it's the air they breathe.
Na samotě záleží, a pro některé lidi je to vzduch, který dýchají. /Susan Cain/

There is both panic, and peace, in being this alone.
Je tu panika i mír, v tom být tak sám.

I need to be alone for certain periods of time or I violate my own rhythm.
Musím být sám po nějaké chvíle v mém čase, nebo rozhodím svůj vlastní rytmus. /Lee Krasner/

Já jsem samotář, co nějakým podivným zázrakem není sám.