Možná psaní není pro mě, jako spíš je pro ty s těžšími srdci, krásnějšími myšlenkami a grandióznějšími životy.
Možná melancholie k umění nestačí.
Přesto se to však zdá být tím jediným, co mám, a používám často, častěji, než je zdrávo pro zlepšení mého života.

A tak píšu něčím, co se snad dá nazývat krví mé duše.

***

Červenec 2015

Deep Tumblr Quotes II. || Darkness, Monster.

11. července 2015 v 14:34 | -DarkSoul |  DTQ
Poslední aktualizace: 25.12.2015
Amongst the monsters, I am well hidden; who looks for a leaf in a forest?
Mezi monstry, já jsem dobře skryt; kdo se dívá po listu uprostřed lesa?
Monsters exist. There's one inside every single one of us.
Monstra existují. Je tu vždy jedno uvnitř každého z nás.

We will be monsters, alone in the world, but we will have each other.
Budeme monstra, samotná ve světě, ale budeme mít jeden druhého.

The urge to destroy is also a creative urge.
Potřeba ničit je také potřebou tvořit. /Pablo Picaso/

Do not love somebody who only sees the light in you. Love somebody who is not afraid of the dark.
Nemiluj někoho, kdo vidí jen tvou světlou stránku. Miluj někoho, kdo se nebojí tvé temnoty.

Mark Twain believed humans are the only evil creatures in existence because of our sense of right and wrong. Nothing a tiger does is immoral because it has no moral sense. Our moral sense curses us with the ability to choose evil, a trait wholly unique to humanity.
Mark Twain věřil, že lidé jsou jediné zlé bytosti na světě díky našemu smyslu pro dobro a zlo. Nic, co udělá tygr není nemorální, protože tygr nemá žádný morální smysl. Náš morální smysl nás proklíná možností vybrat si zlo, vlastost zcela unikátní lidem.

Most days my demons are silent, but when they talk, oh, God, how they scream.
Většinu dní jsou moji démoni ticho, ale když mluví, Bože, to je křik.

But who prays for Satan? Who, in eighteen centuries, has had the common humanity to pray for the one sinner that needed it most?
Ale kdo se modlí za Ďábla? Kdo, za 18 století, měl dost lidskosti na to, modlit se za hříšníka, který to potřeboval nejvíc? /Mark Twain/

Darkness cannot drive out darkness: only light can do that. Hate cannot drive out hate: only love can do that.
Temnota nemůže zahnat temnotu: to může jen světlo. Nenávist nemůže zahnat nenávist: to může jen láska./Martin Luther King/

Darkness is a form of light. Remember that, before you ignite.
Temnota je forma světla. Zapamatuj si to, než vzplaneš.

He's angry. Dark. Doesn't feel safe and doesn't know what to do about it. He wishes he could control his demons instead of having his demons control him. He's lost. Alone.
Je naštvaný. Temný. Necítí se bezpečně a neví, co s tím dělat. Přeje si kontrolovat své démony, namísto toho, aby démoni kontrolovali jeho. He ztracený. Sám. /Camille O'Connell/

Light can be detected in the dark easier than dark in the light.
Světlo ve tmě poznáš lépe než tmu ve světle.

We all must stand alone against our demons.
Všichni musíme stát sami proti svým démonům. /Niklaus Mikaelson/

There is something at work in my soul, which I do not understand.
V mé duši pracuje něco, čemu nerozumím. /Mary Shelley/

Who made you this way? And do they still matter?
Kdo z tebe udělal tohle? A záleží na nich stále?

I am terrified by this dark thing that sleeps in me.
Jsem zhrozena s té temnoty, která ve mně spí. /Sylvia Plath/

I ran to the devil. He was waiting.
Běžela jsem k ďáblu. Čekal na mě.


Deep Tumblr Quotes I. || Love, Broken heart

6. července 2015 v 10:38 | -DarkSoul |  DTQ
Poslední aktualizace: 25.11.2015

"I love you" doesn't means "I won't never leave you"
"Miluji Tě" neznamená "Nikdy Tě neopustím"

I don't care if I fall in love with a devil, as long as that devil will love me the way he loves hell.
Je mi jedno, jestli se zamiluji do ďábla, tak dlouho dokud mě ďábel bude milovat stejně, jako miluje peklo.

I am just a girl, who loved a boy, who didn't love himself.
Jsem jen dívka, která milovala kluka, který nemiloval sám sebe. /YTB- lisbug/

We will be monsters, alone in the world, but we will have each other.
Budeme monstra, samotná ve světě, ale budeme mít jeden druhého.

I hear the sound of my heart cracking and my demons cracking up over the crashing of my dreams.
Slyším praskání svého srdce a mé démony drající se na povrch přes drcení mých snů.

If she had eyes like galaxies, and a smile like a drug, her darkness was like the vast ocean at night.
Pokud měla oči jako galaxie a smích jako drogu, její temnota byla jako rozlehlé moře v noci.

I enjoy your company because I sense you have the capacity for understanding somewhat of my complexity.
Užívám si tvou společnost, protože cítím že můžeš porozumět něčemu z mé komplikovanosti.

I know you're making new friends and that's great, but just please do not forget me.
Vím, že si děláš nové přátele a to je skvělé, ale prosím, nezapomeň na mě.

Do not love somebody who only sees the light in you. Love somebody who is not afraid of the dark.
Nemiluj někoho, kdo vidí jen tvou světlou stránku. Miluj někoho, kdo se nebojí tvé temnoty.

We looked at each other a little too long to be 'just friends'.
Díváme se na sebe navzájem trochu moc dlouho na to, abychom byli 'jen Přátelé'.

You made me want to live. Everyone else just made me feel like I had to.
Dokázala jsi, že chci žít. Všichni ostatní mě jen nutili cítit, že musím.

I was so scared of forgetting the texture of your skin to the comfort of your voice. But in this dream, I remembered you so well. Your hands clenching my hands and your body laying next to mine. I felt everything that in this lifetime, did not come in time.
Byla jsem tak vyděšená, že zapomenu texturu tvé kůže nebo přívětivost tvého hlasu. Ale v tomto snu si tě pamatuji tak dobře. Tvé ruce zaťaté do mých a tvé tělo ležící vedle mého. Cítila jsem, že všechno v tomto okamžiku, nepřijde časem.

If the full moon loves you, why worry about the stars?
Pokud tě miluje úplněk, proč se starat o hvězdy?/Tuniské přísloví/

Darkness cannot drive out darkness: only light can do that. Hate cannot drive out hate: only love can do that.
Temnota nemůže zahnat temnotu: to může jen světlo. Nenávist nemůže zahnat nenávist: to může jen láska./Martin Luther King/

Never beg someone to stay.
Nikdy nikoho nepros, aby zůstal.

There's damnation, but, God, it tastes so much like salvation.
Je to zatracení, ale, Bože, chutná to tolik jako spása.

I couldn't give you the whole world, but then again nobody else could either. But I did give you my world, I did make you my world, but again nobody else could do that for you either.
Nemůžu ti dát svět, ale znovu- nikdo jiný také ne. Ale můžu ti dát můj svět, vytvořil jsem tebe mým světem, ale znovu- nikdo jiný pro tebe tohle udělat nemůže.

I just want you to know that you're very special… and the only reason I'm telling you is that I don't know if anyone else ever has.
Jen chci, abys věděl, že jsi velmi speciální... a jediný důvod, proč ti to říkám je, že si nejsem jistá, jestli to už někdo udělal. /Stephen Chbosky/

You can't just touch my soul and leave.
Nemůžeš se jen dotknout mé duše a odejít.

People scare me. They change their minds so quick. One moment it's "I love you" and "you make me happy" and the next it's "I'm not sure anymore" and "this isn't what I want".
Lidi mě děsí. Mění svůj názor tak rychle. V jednu chvíli je to "Miluji tě" a "děláš mě šťastnou" a pak jen "Už si nejsem jistá" a "tohle není, co chci".

Tell you what. Truth is, sometimes I miss you so bad I can hardly stand it.
Řeknu ti co. Pravda je, někdy mi chybíš tak moc, že to můžu stěží ustát.

I'd rather die then never see you breath again.
Raději bych zemřel, než nevidět tě nikdy znovu dýchat.

I prefer staying a mystery for you than being solved and ignored.
Preferuji zůstat pro tebe tajemstvím, než být rozluštěna a ignorována.

Hate will keep you alive where love fails.
Nenávist tě udrží naživu, pokud láska selže.

By your side I'm most quiet and most unquiet, most inhibited and most free.
Po tvém boku jsem nejtišští a nejvíc hlučný, nejvíc svázaný a nejvíc volný. /Franz Kafka/

-can you love me?
- love yourself
- Můžeš mě milovat?
- Miluj sama sebe. /scntrx/

What kills me is the path we walked down to get to the point where we are at right now and everything that came along with it.
Co mě zabíjí je cesta, kterou jsme prošli, abychom byli tam, kde jsme teď, a všechno, co přišlo společně s tím.

Do you ever just start thinking of someone or something out of no where and it completely just flips your mood?
Už jsi někdy prostě začal z ničeho nic o někom nebo o něčem přemýšlet a to ti kompletně rozhodilo náladu?

I'm not scared of commitment, I'm scared of attachment. They might seem like the same things, but they are completely different.
Nebojím se závazku, bojím se oddanosti. Možná to vypadá jako dvě stejné věci, ale je to něco úplně jiného.

I will love you when you are a still day. I will love you when you are a hurricane.
Budu tě milovat, když jsi stálý den. Budu tě milovat, když jsi hurikán. /Clementine von Radics/

Your worst battle is between what you know and what you feel.
Tvoje nejhorší bitva je mezi tím, co víš, a mezi tím, co cítíš.

I didn't expect you to fix me. I wanted you to hold my hand while I tried fixing myself.
Nepředpokládám, že mě spravíš. Chci abys mi držela ruku, zatímco se budu snažit spravit sama sebe. /Natalie Meza/

How many times do we say we don't care but deep down we fucking care so fucking much.
Kolikrát říkáme, že se nestaráme, ale hluboko uvnitř se staráme tak strašně moc.

How can you suffer from the absence of a person who is present?
Jak můžeš trpět z nepřítomnosti osoby, která je přítomná? /Milan Kundera/

I gave you things I wasn't sure I even had.
Dala jsem ti věci, o kterých jsem si ani nebyla jistá, že je mám. /Miranda July/

Maybe, sometimes, it's easier to be mad at the people you trust because you know they'll always love you, no matter what.
Možná, někdy, je jednodušší být naštvaný na lidi, kterým věříš, protože víš, že tě budou milovat nehledě na cokoli. /Ann Brashares/

It's better to be healthy alone than sick with someone else.
Je lepší být zdravý a sám, než nemocný s někým jiným. /Phil McGraw/

Don't you think there is always something unspoken between two people?
Nemyslíš, že tu je vždy něco nevysloveného mezi dvěma lidmi? /fellng/

I don't even want sex. I just want to curl up in her arms and run my fingers along her skin. Just to feel her. To know she's real. That she's mine. I just want to be with her.
Ani nechci mít sex. Jen se chci stočit v jejích pažích a běhat s mými prsty po její kůži. Jen jí chci cítit. Abych věděla, že je skutečná. Že je má. Jen chci být s ní.

How do you go back to being strangers with someone who has seen your soul?
Jak se vrátíš k tomu být cizinci s někým, kdo viděl tvou duši? /Nikita Gill/

Do you ever just need to be touched? Not even in a sexual way, just touched. A hug, a pat on the back, a squeeze of your hand. Just fucking anything to make you feel like you're still real.
Potřebovala jsi někdy, aby se tě někdo dotýkal? Ne ani nějak eroticky, jen se nechat dotýkat. Obejmutí, poklepání na záda, stisknutí ruky. Jen prostě něco, co tě přinutí cítit se reálná.

Is this her fault or mine?
The tempter or the tempted, who sins most?
Je to její vina, nebo má?
Pokušitel nebo pokušení, kdo hřeší nejvíce?
/William Shakespeare/

Of course I love her. You don't give people you don't love power to destroy you.
Samozřejmě, že jí miluju. Lidem, které nemiluješ, nedáš moc zničit tě.